پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
ناصر صادقی [پدیدآور اصلی]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، محمد عطائی[استاد راهنما]
چکیده: به منظور ارزیابی توسعه پایدار در معادن ابتدا باید ارزیابی اثرات زیست محیطی صورت پذیرد. در این مطالعه، ارزیابی آثار زیست محیطی معادن کارخانه سیمان شاهرود با روش میر محمدی انجام شده و نتایج آن به صورت کمی ارائه شده است. برای تعیین فاکتورهای موثر، مؤلفه های زیست محیطی، امتیاز فاکتورهای موثر و تاثیر هر یک از فاکتورهای موثر بر مؤلفه های زیست محیطی از نظرات کارشناسان حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بهره گرفته شده است. با کمّی سازی نظرات کیفی، تاثیر کلی بر هر مؤلفه زیست محیطی مشخص شد. بر طبق نتایج بدست آمده، درصد آسیب زیست محیطی برای مؤلفه های کیفیت هوا و سلامتی و ایمنی انسان بیش از سایر مولفه های زیست محیطی بوده است. سپس، با استفاده از نتایج ارزیابی آثار زیست محیطی معادن کارخانه سیمان شاهرود به ارزیابی پایداری این مجموعه با استفاده از مدل ریاضی فیلیپس پرداخته شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، معدن مورد مطالعه دارای سطح پایداری قوی است. البته باید بر اساس درصد آسیب مؤلفه های مختلف تمهیدات لازم پیش بینی و اجرا شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توسعه پایدار معادن #ارزیابی آثار زیست محیطی #کارخانه سیمان شاهرود
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)