پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فاطمه کرمپور [پدیدآور اصلی]، علی دهقانی[استاد راهنما]
چکیده: این مطالعه به ارزیابی اثر نوع مالکیت بر صادرات در صنایع تولید وسایل نقلیه و حمل و نقل ایران پرداخته است. علاوه بر این اثر متغیرهای رقابت پذیری، اندازه بنگاه و هزینه های تحقیق و توسعه نیز بر صادرات در این صنایع مورد بررسی قرار گرفت. برای برآورد مدل رگرسیون این مطالعه از تکنیک داده های ترکیبی پویا، آرلانو و باند دو مرحله ای استفاده شده است. داده های ترکیبی مورد نظر با توجه به طبقه بندی استاندارد (ISIC) در کدهای 4 رقمی مرتبط با صنایع تولید وسایل نقلیه و حمل و نقل برای دورۀ (92-1384) شکل یافته است. نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از اثر مثبت و معنادار مالکیت خصوصی، هزینه های تحقیق و توسعه و رقابت پذیری بر شدت صادرات در صنایع تولید وسایل نقلیه و حمل و نقل ایران است. همچنین مشخص شد در صنعت مورد بحث، اندازه بنگاه ها تأثیر معناداری بر شدت صادرات آن ها ندارد. با توجه به نتایج به دست آمده، رفع موانع و حمایت از بنگاه های صادرات گرایی که در این صنایع به صورت خصوصی فعالیت می کنند، می تواند در اولویت سیاست گذاری های مرتبط با این بخش از صنعت ایران قرار گیرد، همچنین فراهم کردن زمینۀ ورود برای سایر بنگاه های خصوصی ای که قصد تولید و صادرات در صنایع تولید وسایل نقلیه و حمل را دارند، می تواند گامی بلند در جهت ارتقای تولید و تجارت خارجی درکشور باشد. نتایج تجربی حاصل از این مطالعه با استفاده از روش پانل پویا بدست آمده است. در روش پنل دیتا ( داده های ترکیبی) داده های سری زمانی و داده های مقطعی تلفیق شده و بدین ترتیب خواص ناهمگن مقاطع از میان می رود و نه تنها می توان طلاعات سودمندی را برای تخمین مدل های اقتصاد سنجی فراهم آورد، بلکه بر مبنای نتایج به دست آمده می توان استنباط های سیاست گذاری در خور توجهی به عمل آورد. در این روش از داده های موجود در مرکز آمار ایران برای بنگاه های فعال در صنایع تولید وسایل نقلیه و حمل و نقل ایران در گروه بنگاه های با 10 نفر کارکن و بیشتر در طی سال های 84-1392 استفاده نموده ایم (در این صنایع در مجموع 787 کارگاه در سال 92 مشغول به تولید هستند). شدت صادرات به عنوان متغیر وابسته و مالکیت خصوصی به عنوان متغیر توضیحی معرفی شده اند. علاوه بر این اثر متغیرهای رقابت پذیری، اندازه بنگاه و هزینه های تحقیق و توسعه نیز بر صادرات در این صنایع مورد بررسی قرار گرفت و هم چنین تفاضل مرتبه اول متغیر وابسته، به عنوان متغیر ابزاری استفاده شده است. هدف اصلی این مطالعه اختصاص دارد به کشف اثر مالکیت خصوصی بر شدت صادرات در صنایع تولید وسایل نقلیه و حمل و نقل ایران. با توجه به خلاء موجود در مطالعات مرتبط با بررسی اثر نوع مالکیت و صادرات در صنایع ایران و به خصوص صنایع تولید وسایل نقلیه و حمل و نقل در کشور اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش آشکار خواهد شد. با تکیه بر روابط بدست آمده بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل، فرضیۀ اصلی تحقیق مبنی بر اثر مثبت مالکیت خصوصی بر شدت صادرات در صنایع تولید وسایل نقلیه و حمل و نقل ایران، تأیید می شود. فرضیه دوم با این عنوان که، هرچه قدر رقابت پذیری در زیربخش های صنایع تولید وسایل نقلیه و حمل و نقل افزایش یابد، صادرات این بخش نیز افزایش پیدا می کند، مورد تأیید واقع شد. فرضیه سوم بیان می کند که هر چه قدر اندازه بنگاه بزرگتر شود و سهم بازار بنگاه افزایش یابد، صادرات در صنایع تولید وسایل نقلیه و حمل و نقل نیز افزایش خواهد یافت، با توجه به نتایج بدست آمده این فرضیه مورد تأیید واقع نشد و در نهایت فرضیه چهارم مبنی بر این که، با افزایش هزینه های تحقیق و توسعه در صنایع تولید وسایل نقلیه و حمل و نقل ایران صادرات این بخش از صنعت کشور هم افزایش خواهد یافت، مورد تأیید واقع شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#صادرات #مالکیت خصوصی #صنایع تولید وسایل نقلیه و حمل ونقل ایران #رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته پویا (GMM)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)