پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فاطمه ایروانی [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]، علی دهقانی[استاد مشاور]
چکیده: مطالعه حاضر به ارزیابی تأثیر وضع مالکیت و عوامل رفتاری و عملکردیبر ساختار بازار صنایع شیمیایی و پالایشگاهی ایران طی سال های 92-1383، با استفاده از داده های ترکیبی پویا (روش GMMدو مرحله ای) پرداخته است.در این مطالعه، سهم بازار شاخص نشان دهنده ساختار بازار است. به این منظور از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و صنایع تولید ذغال کک، پالایشگاه های نفت و سوخت های هسته ای طی سال-های 92-1383 استفاده شده است. در این تحقیق بازار و عناصر سه گانه آن (رفتار، عملکرد و ساختار) تعریف شده اند. سپس، انواع مالکیت در ایران و مالکیت خصوصی در صنایع مورد بررسی، توضیح داده شده اند. در ادامه به مروری بر مطالعات انجام گرفته در خارج و داخل که با استفاده از روش های اقتصاد سنجی سری زمانی، پنل دیتا و داده های ترکیبی پویا کار شده اند، پرداخته شده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر مالکیت خصوصی بنگاه های فعال در صنایع شیمیایی و پالایشگاهی ایران بر شاخص ساختار بازار (سهم بازار) و اهداف فرعی شامل ارزیابی تأثیر متغیرهای عملکردی بازار (شدت ارزش افزوده و شدت سرمایه گذاری) و متغیرهای رفتاری بازار ( شدت هزینه تبلیغات و شدت هزینه تحقیق و توسعه) بر سهم بازار در این صنایع است. با توجه به اهمیت روزافزون صنایع شیمیایی و پالایشگاهی که از صنایع مادر و اشتغال زا هستند و همچنین با توجه به فقدان مطالعات انجام شده در کشور در خصوص تأثیر مالکیت خصوصی بنگاه ها بر ساختار بازار ر صنایع با رویکرد دینامیک، ضرورت انجام این مطالعه آشکار است. فقدان مطالعات انجام گرفته در خصوص رابطه خصوصی بودن نوع مالکیت بنگاه ها و ساختار بازار در صنایع شیمیایی و پالایشگاهی و انجام این مطالعه برای اولین بار در کشور، این مطالعه را از حیث نوآوری در کار متمایز کرده است. مدل اقتصادسنجی مورد استفاده با تکنیک داده های تابلویی پویا (روش آرلانو و باند دو مرحله ای) به برآورد متغیر وابسته سهم بازار که شاخص ساختار بازار است پرداخته است.متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این مطالعه شدت مالکیت، شدت ارزش افزوده، شدت سرمایه گذاری، شدت تبلیغات و شدت هزینه های تحقیق و توسعه هستند. همچنین تفاضل مرتبه اول متغیر وابسته، به عنوان متغیر ابزاری استفاده شده است. استفاده از داده های ترکیبی به جای استفاده از داده های مقطعی به محقق این امکان را می دهد که از بعد سری زمانی نیز استفاده کند و درک بهتری از پویایی تغییرات داشته باشد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که با افزایش مالکیت خصوصی در صنایع شیمیایی و پالایشگاهی ایران، سهم بازار صنعت نیز افزایش می یابد و با افزایش ارزش افزوده، سرمایه گذاری و هزینه های تحقیق و توسعه در این صنایع سهم بازار افزایش و با افزایش هزینه تبلیغات سهم بازار کاهش می یابد. فرضیه اصلی این تحقیق مبنی بر این موضوع که با افزایش تعداد بنگاه های خصوصی در زیربخش-های صنایع شیمیایی و پالایشگاهی، سهم بازار افزایش می یابد، مورد تأیید واقع شد. فرضیه فرعی اول که بیانگر این موضوع است که با افزایش ارزش افزوده، سهم بازار صنایع مذکور افزایش می یابد و فرضیه فرعی دوم مبنی بر این مطلب که با افزایش میزان سرمایه گذاری در زیربخش های این صنایع، سهم بازار نیز افزایش می یابد و فرضیه فرعی چهارم مبنی بر اینکه افزایش هزینه های تحقیق و توسعه، سهم بازار صنایع ذکر شده را افزایش می دهد، تأیید شدند. در حالی که فرضیه فرعی سوم مبنی بر این موضوع که با افزایش هزینه تبلیغات، سهم بازار صنایع شیمیایی و پالایشگاهی افزایش می یابد، مورد تأیید واقع نشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سهم بازار #ساختار بازار #وضع مالکیت #داده های تابلویی پویا #رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)