پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
زکیه استادی [پدیدآور اصلی]، علی دهقانی[استاد راهنما]
چکیده: مطالعه حاضر به بررسی تاثیر شدت مالکیت خصوصی بر سودآوری در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی در هر کد چهار رقمی ISIC در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران پرداخته است. در این تحقیق ابتدا با تعریف عناصر سه گانه بازار، بازار مورد بررسی قرار گرفته شده است. سپس دیدگاه مکاتب موجود در رابطه با الگوی ساختار- رفتار- عملکرد ارائه شده است. در ادامه مروری بر مطالعات انجام گرفته در خارج و داخل کشور که با استفاده از متدهای اقتصاد سنجی سری زمانی، پنل دیتا، و داده های ترکیبی پویا کار شده اند، صورت گرفته است. به منظور این بررسی داده های و اطلاعات مربوط به صنایع ده نفر کارکن و بیشتر به صورت ترکیبی را طی سال های 1392-1382 با جامعه آماری 23 کد چهار رقمی ISIC مورد استفاده قرار گرفته شده است. متغیر های مورد استفاده سودآوری به عنوان متغیر وابسته و شدت مالکیت، شدت تبلیغات ،شدت تحقیق و توسعه، شدت سرمایه گذاری، شدت صادرات و سهم بازار به عنوان متغیرهای توضیحی می باشد. مدل با استفاده از GMM آرلانو باور- باندل بوند (پنل دیتای پویا دو مرحله ای) تخمین زده شده است. استفاده از مدل پنل و داده های ترکیبی امکان پویایی مدل را به ما می دهد و روش تخمین ارائه شده بزرگ ترین مشکل تخمین ها در نمونه های آماری که تعداد نمونه مورد بررسی ممکن است نسبت به کل کم باشد را بر طرف ساخته و انحرافات را کاهش می دهد و نتایج را به واقعیت نزدیک می سازد. نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنادار شدت مالکیت با سودآوری می باشد و همچنین با افزایش تحقیق و توسعه، صادرات و سرمایه گذاری سودآوری نیز افزایش می یابد و با افزایش سهم بازار و تبلیغات، سودآوری کاهش می یابد. در این مطالعه فرضیه اصلی مبنی بر این موضوع که با افزایش تعداد بنگاه های خصوصی در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی سودآوری افزایش می یابد، مورد تأیید واقع شد. فرضیه دوم مبنی بر اینکه، با افزایش شدت تبلیغات، شدت سودآوری در این صنایع افزایش می یابد، تأیید نشد. فرضیه سوم مبنی بر اینکه، با افزایش شدت سهم بازار، شدت سودآوری در این صنایع افزایش می یابد، مورد تأیید واقع نشد. فرضیه چهارم مبنی بر اینکه، شدت هزینه تحقیق و توسعه، شدت سودآوری را در این صنایع افزایش می دهد، مورد تأیید واقع شد و فرضیه پنجم مبنی بر اینکه، افزایش شدت سرمایه گذاری، شدت سودآوری را در این صنایع افزایش می دهد، مورد تأیید واقع شد و آخرین فرضیه: افزایش میزان صادرات شدت سود آوری را افزایش می دهد مورد پذیرش قرار می گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شدت سود آوری #وضع مالکیت #صنایع مواد غذایی و آشامیدنی #داده های تابلویی پویا #روش گشتاورد تعمیم یافته (GMM) #آرلانو باور- باندل بوند

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)