پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سحر جلالی [پدیدآور اصلی]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد راهنما]، محمد آرشی[استاد مشاور]
چکیده: برای مدل بندی نرخ شکست های سهمی شکل یا سهمی وارونه، برخی از نسخه های توزیع وایبل، مانند توزیع تعمیم وایبل تعدیل یافته و توزیع بتا وایبل تعمیم یافته را معرفی میکنیم و با توجه به این دو توزیع، توزیع شش پارامتری جدید بتا وایبل تعدیل یافته تعمیم یافته را ارائه میدهیم. اهمیت این توزیعها، در مدل بندی نرخ شکست های غیریکنوا، به خوبی نرخ شکست های یکنوا است که در تحلیل بقا و قابلیت اطمینان بسیار رایج است. این توزیع ها همچنین، برخی از توزیع های شناخته شده را به عنوان زیرمدلهای خود دربر دارند. پس از معرفی توزیع بتا وایبل تعدیل یافته تعمیم یافته، در ادامه، تابع توزیع و تابع چگالی آنرا به صورت مجموع وزنی توزیع تعمیم وایبل تعدیل یافته بیان میکنیم. گشتاور مرتبه kام را به صورت مجموع نامتناهی به دو فرم متفاوت محاسبه کرده و معادلات غیرخطی را برای برآورد درستنمایی ماکسیمم نتیجه میگیریم. درنهایت، با بررسی این توزیع جدید روی یک مجموعه داده واقعی، برتری این توزیع را نسبت به زیرمدل هایش نشان میدهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نرخ شکست سهمی شکل #تابع W لامبرت #توزیع تعمیم وایبل تعدیل یافته #توزیع بتا وایبل تعمیم یافته #توزیع بتا وایبل تعدیل یافته تعمیم یافته

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)