پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مهیا محمدی [پدیدآور اصلی]، علی دهقانی[استاد راهنما]
چکیده: این پژوهش به تأثیر مالکیت تعاونی بر ارزش‌افزوده‌ی 22دسته فعالیت از صنایع غذایی و آشامیدنی ایران طی سال‌های 1392-1374 با استفاده از داده‌های ترکیبی پویا پرداخته است. در این مطالعه ابتدا طبق اصل 44 قانون اساسی که مالکیت را در3 بخش مالکیت دولتی، خصوصی و تعاونی در نظر می‌گیرد، به‌طور اجمالی به تاریخچه، اصول، اهداف، ساختار سازمانی و اهمیت تعاونی سازی، چشم‌انداز توسعه بخش تعاون و سیاست‌های کلی این بخش و مزایای مدل مالکیت تعاونی پرداخته‌شده است. در ادامه، مطالعات پیشین در باب بررسی ساختار مالکیت بر عملکرد بنگاه‌ها و شرکت‌ها که در داخل و خارج از کشور انجام‌گرفته، مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج و همچنین شاخص‌های عملکردی در نظر گرفته‌شده در این مطالعات، یکسان نیستند. در این مطالعه، ارزش‌افزوده را که از طریق تفاضل ارزش ستانده و ارزش داده به دست می‌آید، به‌عنوان متغیر عملکردی موردبررسی قرار داده‌ایم. از طرفی طبق الگوی ساختار- رفتار- عملکرد، متغیرهای ساختاری و رفتاری دیگری نیز بر عملکرد تأثیر می‌گذارند. لذا در این تحقیق نیز تأثیر تعدادی از متغیرهای ساختاری همچون درجه تمرکز و سهم بازار و همچنین تأثیر متغیرهای رفتاری مانند هزینه تبلیغات و هزینه تحقیق و توسعه بر شاخص‌ ارزش‌افزوده و سودآوری را موردمطالعه قرار داده‌ایم. لذا ارزش‌افزوده به‌عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مالکیت، درجه تمرکز، سهم بازار، هزینه تبلیغات و هزینه تحقیق و توسعه به‌عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته‌شده‌اند و همچنین ارزش‌افزوده دوره قبل، به‌عنوان متغیر ابزاری استفاده‌شده است. فرضیه اصلی مبنی بر اینکه با تغییر ساختار مالکیت بنگاه‌ها به تعاونی، ارزش‌افزوده صنایع غذایی و آشامیدنی ایران افزایش می‌یابد، مورد تأیید واقع نشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مالکیت تعاونی #ارزش‌افزوده #درجه تمرکز #سهم بازار #هزینه تبلیغات #هزینه تحقیق و توسعه #صنایع غذایی و آشامیدنی ایران

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)