پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
آزیتا طاهری [پدیدآور اصلی]، علی دهقانی[استاد راهنما]، محمدعلی مولائی[استاد مشاور]
چکیده: مطالعه حاضر به بررسی تأثیر خصوصی بودن بنگاه ها بر میزان تبلیغات در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا (روش GMM دومرحله‌ای) پرداخته است. در این تحقیق ابتدا با تعریف عناصر سه گانه بازار، بازار موردبررسی قرارگرفته و شاخص‌های رفتار بازار ازجمله تبلیغات توضیح داده‌شده است. سپس دیدگاه مکاتب موجود در رابطه با الگوی ساختار- رفتار- عملکرد ارائه‌شده است. در ادامه مروری بر مطالعات انجام‌گرفته در خارج و داخل که با استفاده از متدهای اقتصاد سنجی سری زمانی، پنل دیتا و داده های ترکیبی پویا کار شده اند، صورت گرفته است. این مطالعات نشان می دهند که ارتباط بین شدت تبلیغات و مالکیت خصوصی مثبت می باشد. همچنین نتایج حاکی از مثبت بودن رابطه شدت سرمایه گذاری و شدت سودآوری با شدت تبلیغات صنایع هستند و در رابطه با شدت هزینه تحقیق و توسعه و سهم بازار با شدت تبلیغات نتایج متفاوت می باشد. نتایج تجربی به‌دست‌آمده در این مطالعه با استفاده از روش پنل پویا است. استفاده از روش داده های ترکیبی به‌جای استفاده از داده های مقطعی به ما این امکان را می دهد که از بعد سری زمانی نیز استفاده کنیم و درک بهتری از پویایی تغییرات داشته باشیم. جامعه آماری این مطالعه شامل 23 صنعت دارای کدهای 4 رقمی ISIC مربوط به سرشماری کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر برای صنایع مواد غذایی و آشامیدنی طی دوره 92-1382 می باشد. شدت تبلیغات به‌عنوان متغیر وابسته و مالکیت خصوصی، شدت سودآوری، شدت سرمایه گذاری، شدت تحقیق و توسعه و شدت سهم بازار به‌عنوان متغیرهای توضیحی و هم چنین تفاضل مرتبه اول متغیر وابسته، به‌عنوان متغیر ابزاری استفاده‌شده است. در این مطالعه فرضیه اصلی مبنی بر این موضوع که با افزایش تعداد بنگاه های خصوصی در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، شدت تبلیغات افزایش می یابد، مورد تأیید واقع شد. فرضیه دوم مبنی بر اینکه، با افزایش شدت سودآوری، شدت تبلیغات در این صنایع افزایش می یابد، تأیید نشد. فرضیه سوم مبنی بر اینکه، با افزایش شدت سرمایه گذاری، شدت تبلیغات در این صنایع افزایش می یابد، مورد تأیید واقع شد. فرضیه چهارم مبنی بر اینکه، شدت هزینه تحقیق و توسعه، شدت تبلیغات را در این صنایع افزایش می دهد، مورد تأیید واقع نشد و فرضیه پنجم مبنی بر اینکه، افزایش سهم بازار، شدت تبلیغات را در این صنایع کاهش می دهد، مورد تأیید واقع شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شدت تبلیغات #وضع مالکیت #صنایع مواد غذایی و آشامیدنی #داده های تابلویی پویا #روش گشتاور تعمیم‌یافته (GMM)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)