پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
منیره احمدی [پدیدآور اصلی]، علی دهقانی[استاد راهنما]، محمدعلی مولائی[استاد مشاور]
چکیده: مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر رشد صنایع مصرفی در دو گروه کوچک (بنگاه های کمتر از 50 نفر کارکن) و بزرگ (بنگاه های با 50 نفر کارکن و بیشتر) با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا GMM پرداخته است. در این تحقیق ابتدا با تعریف عناصر سه گانه بازار، بازار را مورد بررسی قرار دادیم. سپس به بیان مکاتب موجود در رابطه با الگوی ساختار-رفتار-عملکرد پرداختیم. در ادامه به مروری بر مطالعات انجام گرفته در خارج و داخل که با استفاده از متدهای اقتصاد سنجی سری زمانی، پنل دیتا، و داده های ترکیبی پویا کار شده اند، پرداختیم. این مطالعات نشان می دهند که در اکثر مواقع قانون گیبرات رد می شود، به طوری که اندازه در دوره آغازین با رشد بنگاه در دوره جاری مستقل نیستند و رابطه مثبت و یا منفی دارند که این رابطه مثبت و یا منفی به تعیین شاخص متغیر اندازه دارد. هم چنین حاکی از مثبت بودن رابطه شدت تحقیق و توسعه و صادرات و مالکیت با رشد بنگاه هستند. نتایج تجربی به دست آمده در این مطالعه با استفاده از روش پانل پویا است. استفاده از روش داده-های ترکیبی به جای استفاده از روش مقطعی به ما این امکان را می دهد که از بعد سری زمانی نیز استفاده کنیم و درک بهتری از پویایی تغییرات داشته باشیم. در این روش از داده های موجود در مرکز آمار ایران برای 78 بنگاه در صنایع مصرفی ایران در دو گروه بنگاه های کمتر از 50 نفر کارکن و بنگاه های 50 نفر کارکن و بیشتر در طی سال های 1380-1392 استفاده نموده ایم. رشد فروش به عنوان متغیر وابسته و اندازه، درجه تمرکز، شدت تحقیق و توسعه، شدت تبلیغات، صادرات و شدت مالکیت خصوصی به عنوان متغیرهای توضیحی و هم چنین تفاضل مرتبه اول متغیر وابسته، به عنوان متغیر ابزاری استفاده شده است. در بنگاه های کوچک: فرضیه اول مبنی بر این که، افزایش درجه تمرکز منجر به رشد منفی فروش صنایع مصرفی ایران می شود. مورد تأیید واقع نشد. فرضیه دوم مبنی بر این که، افزایش مالکیت خصوصی منجر به افزایش رشد صنایع خصوصی می شود، مورد تأیید واقع نشد. فرضیه سوم مبنی بر این که، افزایش اندازه بازار منجر به رشد مثبت صنایع مصرفی ایران می شود، مورد تأیید واقع شد. فرضیه جهارم مبنی بر این که، افزایش نوآوری منجر به رشد مثبت صنایع مصرفی ایران می شود، مورد تأیید واقع نشد. فرضیه پنجم مبنی بر این که، شدت تبلیغات منجر به رشد مثبت صنایع مصرفی ایران می شود، مورد تأیید واقع نشد. فرضیه ششم مبنی بر این که، صادرات منجر به رشد مثبت صنایع مصرفی ایران می شود، مورد تأیید واقع شد. در بنگاه های بزرگ: فرضیه اول مبنی بر اینکه، افزایش درجه تمرکز منجر به رشد منفی فروش صنایع مصرفی ایران می شود. مورد تأیید واقع شد. فرضیه دوم مبنی بر این که، افزایش مالکیت خصوصی منجر به افزایش رشد صنایع خصوصی می شود، مورد تأیید واقع شد. فرضیه سوم مبنی بر این که، افزایش اندازه بازار منجر به رشد مثبت صنایع مصرفی ایران می شود، مورد تأیید واقع شد. فرضیه جهارم مبنی بر این که، افزایش نوآوری منجر به رشد مثبت صنایع مصرفی ایران می شود، مورد تأیید واقع شد. فرضیه پنجم مبنی بر این که، شدت تبلیغات منجر به رشد مثبت صنایع مصرفی ایران می شود، مورد تأیید واقع نشد. فرضیه ششم مبنی بر این که، صادرات منجر به رشد مثبت صنایع مصرفی ایران می شود، مورد تأیید واقع شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رشد #اندازه #درجه تمرکز #نوع مالکیت #قانون گیبرات #رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته پویا (GMM)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)