پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محمد مسعودی [پدیدآور اصلی]، علی دهقانی[استاد راهنما]، سید مجتبی میرلوحی[استاد مشاور]
چکیده: هم اکنون سی و دو سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می گذرد و به موجب این قانون بهره بر از سیستم بانکی ایران حذف شده و کلیه قراردادهای بانکی ایران در قالب عقود اسلامی تنظیم شده است. بنابراین بررسی آثار اجرای قانون بانکداری بدون ربا می تواند بسیار مهم و ضروری باشد و نتایج آن مورد استفاده سیاست گذاران، برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان کشور قرار گیرد. بانکداری بدون ربا تجربه ای نوپا در برابر بانکداری متداول مبتنی بر بهره محسوب می شود و بنابراین نتایج و پیامدهای آن به طور کامل مشخص نشده است. در کشورهای ایران، سودان و پاکستان بانکداری بدون ربا به عنوان تنها سیستم بانکداری موجود و در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله امارات، مالزی، انگلستان، لوگزامبورگ و سایر کشورها خدمات بدون ربا در کنار خدمات بانکداری متداول مبتنی بر بهره اجرا می شود. در این تحقیق اثر اجرای قانون بانکداری بدون ربا بر سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. به همین منظور متغیر وابسته در اینجا سرمایه گذاری در بخش صنعت می باشد. همچنین متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده عبارتند از تشکیل سرمایه، ارزش تولیدات، نرخ بهره، بهره وری و اجرای قانون بانکداری بدون ربا که به عنوان متغیر دامی وارد معادله ی رگرسیون شده است. روش تخمین مورد استفاده در این تحقیق با توجه به دینامیکی بودن مدل، روش GMM است. بر اساس نتایج اثر اجرای قانون بانکداری بدون ربا و همچنین وقفه ی متغیر وابسته بر سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران مثبت و معنی دار اما اثر سایر متغیرهای مستقل بر سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران بی معنی است. به عبارت دیگر با اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور ایران سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران افزایش یافته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بانکداری بدون ربا #سرمایه گذاری #گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)