پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محمد کرامتی [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]، علی دهقانی[استاد مشاور]
چکیده: تشکیل سرمایه از عناصر اصلی رشد اقتصادی است. متغیر نرخ بهره یکی از مهم‌ترین ابزارهای کارآمد در امر سیاست‌گذاری در تشکیل سـرمایه و اقتصـاد کلان است. در اقتصاد ایران، دولت برای برخی از بخش‌های موردنظر سقف نرخ بهره تعیین نموده و مانع عملکرد نیروهای بازار در تعیـین نـرخ بهره برای بخش موردنظر می‌شود.یکی از این بخش ها صنایع غذایی و آشامیدنی است. به دلیل اهمیتی که این صنعت در توسعه و رشد اقتصادی دارد، سرمایه گذاری در این بخش مهم است. طبق نظریات سرمایه گذاری، متغیر بهره یا تأثیر مثبت و یا تأثیر منفی بر سرمایه گذاری دارد. ازجمله متغیرهای دیگری که بر سرمایه گذاری تأثیر دارد می‌توان سود و فروش را نام برد. هدف از این مطالعه بررسی اثر نرخ بهره بر سرمایه گذاری در شرکت های تولیدی غذایی و آشامیدنی پذیرفته‌شده در بورس تهران بود. علاوه بر متغیر نرخ بهره، متغیرهای دیگری همچون فروش و سود بر سرمایه گذاری این شرکت ها موردبررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده‌های 20 شرکت غذایی و آشامیدنی بورس تهران طی دوره 1380- 1392 استفاده شد. لذا این مطالعه به تجزیه‌وتحلیل ارتباط مذکور در قالب مدل های داده های تابلویی پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم‌یافته داده های پانل پویا (GMM) پرداخته است. با توجه به نتایج تخمین مدل نرخ بهره، فروش و سود تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری در شرکت های تولیدی غذایی و آشامیدنی پذیرفته‌شده در بورس تهران دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نرخ بهره #فروش #سود #سرمایه گذاری #داده های ترکیبی پویا #GMM

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)