پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
وحیده سهرابیان [پدیدآور اصلی]، علی دهقانی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش به بررسی اثر ساختار بازار، قیمت و تعرفه گمرکی بر سهم بازار محصولات منتخب ایران خودرو و سایپا با استفاده از روش دادههای ترکیبی پویا (روش GMM) پرداخته شده است. قلمرو زمانی این تحقیق دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۸۳ است. سهم بازار به عنوان متغیر وابسته و ساختار بازار، قیمت و تعرفه به عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می‌دهد که درجه تمرکز با سهم بازار محصولات منتخب ایران خودرو و سایپا رابطه معنا‌دار و مثبتی دارند همچنین قیمت، مقدار تولید و فروش با سهم بازار محصولات منتخب رابطه منفی دارند و متغیر تعرفه گمرکی نیز رابطه معنا‌داری ندارد. از این رو مهم‌ترین توصیه سیاسی این تحقیق حذف تعرفه گمرکی در قالب یک برنامه منسجم می‌باشد زیرا این نرخ باعث از بین رفتن رقابت بنگاه‌های خودرو سازی داخلی با سایر تولیدکنندگان خارجی شده است و یکی از عواملی که کیفیت خودرو‌های داخلی پیشرفت شایان توجهی ندارند. هم چنین بر اساس نتایج این مطالعه، توصیه می‌شود که حمایت دولتی به شکل تدریجی حذف شود و بازار از حالت انحصاری به حالت رقابتی باز‌گردد، در این صورت قیمت خودرو در بازار واقعی‌تر خواهد بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#GMM #داده‌های ترکیبی پویا #سهم بازار #قیمت خودرو #تعرفه گمرکی #‌ شاخص تمرکز

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)