پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
علی الهی نیا [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی آمیخته های بازاریابی شرکت های فرنان و سه نان می پردازد، با این فرض که سطح آمیخته های بازاریابی بالاتر، نشان دهنده ی انتخاب درست استراتژی های شرکت و موفقیت آن از نظر رضایت مندی مشتریان و فروش بیشتر در بازار مربوط می باشد. جامعه آماری این تحقیق را خریداران محصولات شرکت های سه نان و فرنان در شهر قم تشکیل می دهند. روش نمونه گیری از نوع تصادفی می باشد و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه از مشتریان فروشگاه های زنجیره ای تهیه شده است. پرسشنامه های تکمیل شده 382 مورد می باشد و تحلیل آماری به وسیله ی نرم افزار SPSS انجام گرفته است. تحقیق حاضر دارای 1 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی است؛ که در سطح 95 درصد مورد آزمون قرار گرفته اند. در نهایت فرضیه اصلی و فرضیات فرعی تایید شدند. همچنین از نظر میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، متغیر محصول، بیشترین اثر را بر سهم بازار صنایع غذایی دارد. متغیر توزیع با اندکی تفاوت در رتبه بعدی است، متغیر ترفیع در رتبه سوم و متغیر قیمت در رتبه چهدارم قرار دارد. در پایان، پیشنهادهایی راهبردی و پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ارایه گردید که امید است در آینده مورد توجه پژوهشگران قرار گیرند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بازاریابی #آمیخته بازاریابی #محصول #قیمت #ترفیع #توزیع #بازار #سهم بازار #صنایع غذایی #شرکت سه نان و فرنان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)