پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سیده نفیسه اکبری [پدیدآور اصلی]، علی دهقانی[استاد راهنما]، محمدعلی مولائی[استاد مشاور]
چکیده: مطالعه حاضر به بررسی تاثیر آستانه ای بالقوه در رابطه بین هزینه های تبلیغاتی و ارزش افزوده صنایع منتخب ایران با لحاظ متغیرهای سرمایه گذاری، فروش، صادرات و هزینه های تحقیق و توسعه طی سال های 1392- 1374 می پردازد. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) که برای بررسی داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل صنایع دارای کدهای 4رقمی ISICمربوط به سرشماری کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر برای صنایع منتخب ایران می باشد. در این تحقیق ابتدا با تعریف عناصر سه گانه بازار، بازار مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های رفتار بازار از جمله تبلیغات توضیح داده و سپس دیدگاه مکاتب موجود در رابطه با الگوی ساختار- رفتار- عملکرد ارائه می شود. در ادامه مروری بر مطالعات انجام گرفته در خارج و داخل که با استفاده از متدهای اقتصاد سنجی سری زمانی، پنل دیتا، و داده های ترکیبی پویا کار شده اند, صورت گرفته است. در برخی از این مطالعات رابطه بین شدت تبلیغات و سودآوری صنایع مثبت و در برخی دیگر از مطالعات منفی و در برخی دیگر بی معنی بوده است. نتایج تجربی به دست آمده در این مطالعه با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه ای تبلیغات 0.84 را پیشنهاد می کند. در رژیم اول، متغیرهای هزینه های تبلیغات، سرمایه گذاری، هزینه های تحقیق و توسعه مثبت و از لحاظ آماری معنادار و متغیر فروش تاثیر منفی و معنادار بر ارزش افزوده صنایع دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح پایین تبلیغات به سطوح بالاتر آن، اثر متغیر تبلیغات بر ارزش افزوده هم چنان مثبت و معنادار و میزان تاثیرگذاری آن افزایش یافته و اثر فروش نیز مثبت و معنادار بر ارزش افزوده می باشد. اثر متغیرهای سرمایه گذاری و هزینه های تحقیق و توسعه مثبت و معنادار می باشد اما شدت تاثیر آن بر ارزش افزوده کاسته شده است. تاثیر متغیر صادرات هم در رژیم اول و هم در رژیم دوم تقریبا صفر و از لحاظ آماری بی معنی بوده است. فرضیه اصلی مبنی بر این موضوع است که با افزایش هزینه تبلیغات، ارزش افزوده صنایع ایران افزایش می یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هزینه تبلیغات #ارزش افزوده #صنایع منتخب ایران #مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی(PSTR)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)