پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
حلیمه رحمانی [پدیدآور اصلی]، سید مجتبی میرلوحی[استاد راهنما]، علی دهقانی[استاد مشاور]
چکیده: هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد به روش غیر خطی رگرسیون انتقال ملایم(STR) است و برای این منظور متغیرهای نسبت مالیات های مستقیم به کل درآمد مالیاتی دولت، تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد جمعیت استفاده شده است. داده های استفاده شده به صورت سری زمانی و مربوط به دوره 1361-1391 است. براساس نتایج آزمون غیر خطی بودن، رابطه بین متغیر ها خطی بوده و به دلیل مناسب نبودن روش غیر خطی از روش خطی حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج بدست آمده با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی نشان می دهند که مخارج دولت، نابرابری را افزایش داده است و سیاست های مالیاتی و رشد اقتصادی منجر به بهبود توزیع درآمد شده اند. همچنین اثر رشد جمعیت بر توزیع درآمد، معنادار نبوده است. طبقه بندیJEL : C01، C23، D31
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رگرسیون انتقال ملایم #توزیع درآمد #مالیات مستقیم #مخارج دولت #تولید ناخالص داخلی #نرخ رشد جمعیت #حداقل مربعات معمولی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)