پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
اشکان شریف نژاد [پدیدآور اصلی]، سید فضل الله ساغروانی[استاد راهنما]، مهدی میرزایی[استاد راهنما]
چکیده: عفونت‌های بیمارستانی یکی از علل مهم در بیماری و مرگ و میر در سراسر جهان است و طبق تخمین‌های سازمان بهداشت جهانی 15 درصد از کل بیماران بستری در بیمارستان از آن‌ها رنج می‌برند. چسبندگی عوامل بیماری‌زا به یک سطح و تشکیل بیوفیلم، یک مشکل مهم بیولوژیکی برای خدمات بهداشتی است. به دلیل تنوع بیوفیلم‌ها و فنوتیپ خاص آن‌‌ها، از بین بردن و کشتن بیوفیلم‌ها به درمان‌های سخت نیاز دارد که بیشتر با زیست‌کش‌های شیمیایی و اکسید‌کننده ممکن‌ می‌شود. غلظت مواد ضدعفونی‌کننده جهت حذف بیوفیلم باکتریایی ممکن است 1000 برابر بیش از حد موردنیاز برای از بین بردن باکتری‌های پلانکتونیکی همان سویه باشد و درمان‌های ضدمیکروبی در بیشتر اوقات به‌تنهایی قادر به از بین بردن بیوفیلم نیستند؛ بنابراین مهار و از بین بردن بیوفیلم‌ها می‌تواند از طریق استفاده ترکیبی از درمان‌ها با طیف‌ها و حالت‌های مختلف حاصل شود. استفاده از عوامل مداخله‌کننده جدید و بدون عارضه جهت تقویت اثر سینرژیستی ضدعفونی‌کننده‌ها نقش مهمی را در کنترل خطر ترکیبات بیوفیلمی در محیط‌زیست ایفا ‌می‌کند. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر بیوفیلمی و اثر سینرژیستی 3 ضدعفونی‌کننده‌ی سانی‌هایژن، سایاسپت-اچ‌پی و بلاسان در مهار و حذف گونه‌های باکتریایی اشرشیاکلای، انتروکوک فکالیس، سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوک اورئوس به‌وسیله فناوری میکرو نانو حباب (میناب) بوده است. اثر ضدباکتریایی مواد ضدعفونی‌کننده و میناب ازن با غلظت gh-1 5 با روش تعیین MIC و MBC انجام شد. جهت مقایسه، ضدعفونی‌کننده‌ها با آب مقطر و آب حاوی میناب ازن با حداکثر غلظت 2 درصد حجمی به صورت سریالی رقیق شدند. نتایج نشان داد که اثر سینرژیستی میناب ازن و سانی هایژن باعث کاهش 1 رقت در MIC سودوموناس آئروژینوزا نسبت به رقیق سازی با آب مقطر شد. اثر سینرژیستی میناب ازن و سایاسپت-اچ‌پی باعث 1 رقت کاهش در MIC اشرشیاکلای و انتروکوک فکالیس و 1 رقت کاهش در MBC باکتری‌های اشرشیاکلای، انتروکوک فکالیس و استافیلوکوک اورئوس شد. اثر سینرژیستی میناب ازن و بلاسان باعث کاهش 1 رقت در MIC باکتری‌های سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوک اورئوس و کاهش 1 رقت در MBC باکتری‌های اشرشیاکلای، استافیلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا شد. جهت بررسی اثر سینرژیستی میناب ازن بر روی قدرت ضدعفونی‌کننده‌های مصرفی در مهار بیوفیلم باکتریایی از روش میکروتیتر پلیت استفاده شد. آنالیزهای آماری بر روی میزان جذب نوری (OD) نتایج نشان داد که بیوفیلم باکتری‌های اشرشیاکلای، انتروکوک فکالیس، استافیلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا به علت اثر مداخله‌کننده میناب ازن به ترتیب 86/68 درصد، 15/43 درصد، 6/ 55 درصد و 12/62 درصد در سانی‌هایژن؛ 45/75 درصد، 42/41 درصد، 01/67 درصد و 68/39 درصد در سایاسپت-اچ‌پی و 70 درصد، 87/48 درصد، 07/63 درصد و 47/55 درصد در بلاسان مهار شد. همچنین اثر سینرژیستی آب حاوی میناب ازن و سانی‌هایژن باعث یک پلاس کاهش در قدرت بیوفیلم‌ باکتری‌های استافیلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا از قوی به متوسط نسبت به رقیق سازی با آب مقطر شد؛ اثر سینرژیستی آب حاوی میناب ازن و بلاسان باعث کاهش یک پلاس در قدرت بیوفیلم باکتری‌های انتروکوک فکالیس و سودوموناس آئروژینوزا از قوی به متوسط شد. براساس نتایج این پژوهش استفاده از میناب ازن در رقیق سازی ضدعفونی‌کننده‌ها اثر ضدبیوفیلمی بالاتری ایجاد کرده و همچنین کاهش غلظت ضدعفونی‌کننده جهت مهار و از بین بردن باکتری‌های مذکور را به همراه دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: میکرو نانو حباب #بیوفیلم #ازن #میکروتیترپلیت #حداقل غلظت مهارکننده رشد #حداقل غلظت کشندگی باکتری #جذب نوری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)