پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
شیما قلی بیکی [پدیدآور اصلی]، سید فضل الله ساغروانی[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینه نانو سیالات و اهمیت موضوع میکرو-نانو حباب، تحقیق حاضر با هدف بررسی آزمایشگاهی شکل گیری میکرو-نانو حباب هوا در لوله ونتوری به روش پردازش تصویر انجام گردید. در این پژوهش یک لوله ی ونتوری در اندازه ی آزمایشگاهی ساخته شد و با استفاده از روش های جدید پردازش تصویر، ویژگی های هیدرودینامیکی جریان مانند سطح اشغال شده توسط حبابها، سرعت و میزان انحلال هوا در آب بررسی گردید. سرعت حباب ها در نواحی مختلف ونتوری در تغییر است بنابراین برای اندازه گیری ویژگی های حباب ها از دوربین با قابلیت تصویربرداری با سرعت 4500 تصویر در ثانیه به همراه نرم افزار متلب استفاده شد. بوسیله ی آستانه گذاری مناسب، مساحت های نواحی آب، حباب ها و هوای تزریق شده محاسبه شد. برای سه دبی 0/16، 0/29 و 0/42 لیتر بر ثانیه آزمایشات انجام شده و نتایج مقایسه گردید. نتایج حاصل از آزمایشات و پردازش تصاویر در ناحیه ی قبل از تنگ شوندگی و ناحیه ی تنگ شوندگی ونتوری بیانگر کاهش فشار و کاهش انحلال هوا در آب طبق رابطه ی هنری است. در ناحیه تنگ شوندگی ونتوری به علت کاهش فشار، افزایش سرعت وجود دارد. بعد از ناحیه ی تنگ شوندگی ونتوری، فشار و انحلال هوا در آب افزایش و سرعت کاهش می یابد. همچنین نتایج بدست آمده از آزمایشات نشان می دهد که با افزایش دبی جریان، حباب ها ریزتر شده و امکان تشکیل میکرو- نانو حباب در ونتوری بیشتر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ونتوری #سرعت حباب هوا #پردازش تصویر #میکرو-نانو حباب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)