پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
شاهین اسفندیاری [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]، محمدرضا جلیلی قاضی¬زاده [استاد راهنما]
چکیده: سرریز سدهای بلند، جریان سیلاب های عبوری را با سرعت بالایی از خود عبور می دهند. عبور جریان با سرعت بالا با پدیده مخرب کاویتاسیون همراه است. سازه های بسیاری در سراسر دنیا و در ایران به علت پدیده کاویتاسیون تخریب و یا آسیب دیده اند. مشخص شده است که وجود 8 درصد هوا در داخل جریان آب می تواند از پدیده کاویتاسیون پیشگیری و یا خطرات آن را متوقف کند. هوادهی جریان توسط ساخت هواده ها در مسیر جریان انجام می شود. ورود هوا به داخل جریان آب و رفتار جریان مخلوط آب و هوا در روی سرریز پیچیده و تحلیل آن مشکل است. علیرغم اهمیت موضوع و مطالعاتی که در ارتباط با کاویتاسیون انجام شده است اطلاعات زیادی برای طراحی سرریزها مورد نیاز است که تاکنون به آن پاسخ داده نشده است. به عنوان مثال رابطه و روشی مشخص و قابل قبول برای تعیین فاصله بین هواده ها موجود نیست و اطلاعات کمی از مخلوط جریان آب و هوا بر روی سرریز در دسترس می باشد. در مطالعه حاضر شناخت مکانیزم رفتاری و بررسی عوامل مؤثر بر رشد لایه آب و هوا در جریان جت هواده ها مورد نظر می باشد. در این پایان نامه توزیع غلظت هوا در لایه تحتانی آب و هوا در جت هواده مطالعه شده و رابطه ای تجربی برای آن ارائه شده است. سپس رابطه پیشنهادی برای توزیع غلظت هوا با داده های آزمایشگاهی محققین دیگر مقایسه و نشان داده شده است که تطابق خوبی بین داده های آزمایشگاهی آن محققین و رابطه جدید وجود دارد. همچنین رشد لایه مخلوط آب و هوا در جت هواده به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و رابطه ای بین ضخامت لایه آب و هوا در جت هواده و ضریب پخش آشفتگی برقرار شده است. در انتها ، نتایج مطالعات تحلیلی حاضر با نتایج اندازه گیریهای تحلیلی و آزمایشگاهی محققین دیگر مقایسه گردیده و نشان داده شده است که این نتایج با نتایج محققین قبلی تقریباً در یک محدوده قرار گرفته و هم خوانی قابل قبولی دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرریز تندآب #کاویتاسیون #جریان آب و هوا #هواده #لایه های آب و هوا #توزیع غلظت هوا #ضریب پخش آشفتگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)