پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
حسین خورشیدی میانایی [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]، مجتبی عامری [استاد مشاور]
چکیده: سرریز های جانبی از جمله سازه های هیدرولیکی پرکاربرد در کانال های انتقال آب، شبکه های آبیاری و جمع آوری فاضلاب می باشند. از دیگر کاربرد های این سازه می توان به عنوان سازه انحراف سیل، در مواقع سیلابی اشاره کرد. سرریز مثلثی ساده می تواند دبی های پایین را با دقت خوبی اندازه گیری کند اما برای عبور دبی های بالا مناسب نیست. لذا از نوع مرکب سرریز مثلثی- مثلثی برای تامین هر دو هدف اندازه گیری خوب دبی و عبور دبی های بالا استفاده می شود. در مورد نوع جانبی سرریز مرکب مثلثی- مثلثی هنوز مطالعه ای انجام نگرفته است. لذا در تحقیق حاضر سرریز جانبی لبه تیز مرکب مثلثی- مثلثی به صورت آزمایشگاهی و عددی در شرایط جریان زیر بحرانی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از داده های آزمایشگاهی و انجام آنالیز ابعادی، پارامتر های موثر بر ضریب دبی این سرریز به روش های دیمارچی و مستقیم شناسایی شده و برای هر روش رابطه ای برای ضریب دبی ارائه گردید. نتایج حاصل از روابط مذکور انطباق نسبتا مناسبی را با مقادیر اندازه گیری شده نشان می دهد. همچنین تغییرات پروفیل طولی سطح آب در اثر تغییرات عدد فرود بالادست جریان در محل تاج سرریز مورد بررسی قرار گرفت. مشاهدات نشان می دهد که با افزایش عدد فرود بالادست جریان، تغییرات ارتفاع جریان بر روی تاج سرریز شدت بیشتری می یابد. در بخش عددی به کمک نرم افزار FLOW-3D به شبیه سازی جریان بر روی سرریز مورد بحث اقدام گردید. با توجه به محدودیت زمانی و هزینه لازم برای انجام آزمایشات و از طرف دیگر توسعه روز افزون مدل های دینامیک سیالات محاسباتی و توانایی این مدل ها در شبیه سازی شرایط متنوع برای پدیده مورد مطالعه، استفاده از این مدل ها توجیه بیشتری پیدا می کند. هدف از این شبیه سازی بررسی میزان توانایی نرم افزار FLOW-3D در مدل کردن جریان بر روی سرریز جانبی لبه تیز مرکب مثلثی-مثلثی می باشد. وضعیت جریان در این شبیه سازی به صورت آشفته معرفی گردیده است. از بین مدل های آشفتگی موجود در این نرم افزار، مدل RNG k-ε به دلیل مدل پیشنهاد شده توسط سایر محققین، برای حل معادلات آشفتگی جریان مورد استفاده قرار گرفت. مقایسه نتایج حاصل از نرم افزار با داده های آزمایشگاهی، حاکی از دقت مناسب نرم افزار FLOW-3D در شبیه سازی جریان بر روی این سرریز ها می باشد؛ به نحوی که مقادیر محاسبه شده توسط نرم افزار برای دبی عبوری از روی سرریز اختلاف کمی با مقادیر آزمایشگاهی داشته و همچنین نرم افزار توانسته است شکل پروفیل سطح آب بر روی تاج سرریز را بخوبی مدل کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرریز جانبی #سرریز مثلثی #آنالیز ابعادی #ضریب دبی #FLOW 3D #مدل عددی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)