پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محمدرضا سروقدمقدم [پدیدآور اصلی]، رامین امینی[استاد راهنما]
چکیده: در کانالهای با کاربری انحراف آب که دارای ارتفاع آزاد کم و نیاز به دبی خروجی زیاد می‌باشند یک سرریز نرمال به دلیل محدودیت در ارتفاع آزاد نمی‌تواند ظرفیت خواسته شده برای تخلیه جریان را داشته باشد. استفاده از یک سرریز با طول بیشتر و به صورت مایل در همان کانال ساخته شده می‌تواند پاسخ مناسبی به این مشکل باشد. در این پایان نامه جریان عبوری از سرریز مایل در یک کانال مستطیلی مورد مطالعه قرار گرفته و به کمک نرم افزار FLOW-3D مدلسازی عددی سه-بعدی صورت پذیرفته است؛ سپس براساس مطالعه محققین دیگر و نتایج آزمایشگاهی منتشر شده، اعتبار مدل عددی به چالش کشیده میشود. پس از صحت سنجی مدل عددی و مقایسه نتایج عددی با نتایج مدل فیزیکی مشاهده شد که مدل حاضر دارای دقت قابل قبولی است و می توان با تغییر پارامترهای مختلف در مدل سه بعدی به بررسی همزمان تاثیر دبی ورودی، ارتفاع سرریز و زاویه سرریز بر ضریب گذردهی(Cd)پرداخت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرریز مایل #مدل عددی سه‌بعدی #flow-3D

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)