پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
حسین موسوی [پدیدآور اصلی]، رامین امینی[استاد راهنما]
چکیده: در طول سالیان متمادی در کشور ما ایران، سازه های کنترل و ذخیره سازی جریان همانند بندهای انحرافی و سدها بطور گسترده اجرا شده‌اند. بزرگترین مشکلی که این سازه ها را تهدید می کند، احتمال وقوع کاویتاسیون در نواحی است که جریان آب دارای سرعت زیادی می باشد. تا به حال خسارات شدید کاویتاسیون در سرریزهای بزرگ در سراسر دنیا کشف گردیده است. در سال های اخیر به دلیل ابداع روش های پیشرفته و دقیق حل عددی معادلات و بوجود آمدن رایانه های قدرتمند برای انجام محاسبات، می توان در طراحی سازه های پیچیده هیدرولیکی از روش های عددی بهره جست. در این تحقیق به کمک نرم افزار تجاری Fluent به بررسی پدیده کاویتاسیون روی سرریز تنداب پرداخته شده است. فرایند مدل سازی در دو مرحله انجام گردید، در گام اول، مدل سازی با هدف بدست آوردن نتایج آزمایشگاهی و عددی مشابه و اطمینان از صحت عملکرد نرم افزار صورت گرفت. نتایج این مرحله نشان داد که مدل ساخته شده با نرم افزار Fluent با نتایج حاصل از مدل آزمایشگاهی و نتایج حاصل از آن انطباق مناسبی دارد. در گام دوم نیز مدل سازی علاوه بر مدل اصلی (مدل سرریز با شیب بستر 36.4%)، مدل سازی با شیب-های 26% ، 30% و 40% با ارتفاع زبری های مختلف 0.15(بتن صاف) ، 0.4 ، 1.5 ، 3 و 5 میلی متر بر روی بستر سرریز و تنداب مورد بررسی قرارگرفت. نتایج این مرحله نیز نشان داد در مدل با شیب بستر ۲۶% و ۳۰% پتانسیل وقوع کاویتاسیون به ازای ارتفاع زبری های در نظر گرفته شده کم است. در مدل با شیب 36.4% در قسمت هایی از سرریز با زبری بیشتر پتانسیل وقوع کاویتاسیون پایینتر از مدل های با زبری کمتر می باشد. در مدل با شیب ۴۰% برای ارتفاع زبری های در نظر گرفته شده قسمت 60 متر انتهایی سرریز در محدوده بحرانی شاخص کاویتاسیون قرار گرفته و پتانسیل وقوع کاویتاسیون بالا است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرریز تنداب #کاویتاسیون #شبیه سازی عددی #Fluent #شیب بستر سرریز #ارتفاع زبری کف سرریز.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)