پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
ایمان صائبی حصاری [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]، مجتبی عامری [استاد مشاور]
چکیده: سرریز جانبی به دلیل کاربرد وسیع در شبکه های انتقال آب از اهمیت زیادی برخوردار است و از طرفی سرریز های جانبی ساده نمی توانند نیاز عبور دبی های بالا را به همراه اندازه گیری دقیق دبی جریان برآورده سازند به همین دلیل سرریز های مرکب از جمله سرریز مرکب مستطیلی-مستطیلی که یکی از پرکاربرد ترین سرریزهای مرکب است اهمیت ویژه می یابند. با این تحقیق در دو بخش آزمایشگاهی و عددی سرریز های جانبی لبه تیز مرکب مستطیلی-مستطیلی مورد مطالعه قرار گرفت. در بخش آزمایشگاهی رابطه ای برای ضریب دبی سرریز های جانبی لبه تیز مرکب مستطیلی-مستطیلی بدست آورده شد به طوری که ابتدا توسط آنالیز ابعادی پارامتر های موثر بر ضریب دبی شناسایی شدند سپس توسط نرم افزار جانبی اکسل این پارامتر های موثر مورد تحلیل قرار گرفتند و کمیت هایی که دارای تأثیر مهم برای تعین ضریب دبی سرریز ها بودند مشخص گردیدند. سپس نمودار ها و جداولی جهت مقایسه ضرایب دبی بدست آمده از داده های آزمایشگاهی و محاسباتی تهیه شد که این مقایسه ها درستی رابطه بدست آمده برای ضریب دبی را تایید کرده و انطباق خوبی را بین نتایج نشان دادند. همچنین پروفیل جریان برای سرریز های مورد آزمایش بر روی تاج و در میانه کانال رسم گردید و نشان داد که با افزایش عدد فرود تغییرات ارتفاع آب در روی تاج سرریز شدت بیشتری می گیرد و همچنین در میانه کانال هرچه به سمت انتهای سرریز حرکت می کنیم ارتفاع آب با شیب ملایمی افزایش می یابد. در ادامه مطالعات 4 سرریز در نرم افزار FLOW-3D مورد مدل سازی و شبیه سازی جریان قرار گرفتند که نتایج این بخش پس از مقایسه با نتایج آزمایشگاهی در خصوص دبی عبوری از سرریز جانبی لبه تیز مرکب مستطیلی-مستطیلی و محاسبه آمارهای ارزیابی خطا برای هر سرریز انطباق نسبتاً خوبی را نشان دادند و تایید کردند که میتوان از نرم افزار FLOW-3D جهت توسعه ی مطالعات بر روی سرریز های جانبی لبه تیز مرکب مستطیلی-مستطیلی بهره برد. لازم به ذکر است که پروفیل های جریان بر روی تاج سرریز نیز رسم گردید که کاملاً با نمودار های رسم شده در بخش آزمایشگاهی منطبق هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرریز لبه تیز #سرریز جانبی #سرریز مستطیلی #تحلیل ابعادی #مدلسازی عددی #FLOW-3D

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)