پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محمد رضا قلی زاده نامقی [پدیدآور اصلی]، سید مهدی حسینی[استاد راهنما]
چکیده: تمامی سازه ها بایستی بر بستری بنا شوند که ضمن داشتن ظرفیت باربری کافی، نشست سازه در حد قابل قبولی رخ دهد. واضح است که خاک طبیعی توانایی تحمل بار سازه های سنگین امروزی را نداشته و بایستی از عضوی به نام پی استفاده نمود تا نشست های سازه تا حد مجاز کاهش یابد. پی های عمیق اعضای لاغری هستند که کاربرد عمده آن ها انتقال بار قائم است، با این حال تقریباً تمامی شمع ها تحت اثر بارهای افقی و لنگر نیز قرار می گیرند. گاه میزان بار جانبی ناچیز و قابل صرف نظر کردن است، اما در مواردی مانند اسکله ها و سازه های ساحلی، میزان نیروی افقی قابل توجه بوده و بایستی در طراحی شمع در نظر گرفته شود؛ بنابراین عدم شناخت رفتار شمع تحت اثر بار جانبی و طراحی ناصحیح آن ها خسارات مالی و جانی بسیاری را موجب خواهد شد. در این پژوهش رفتار شمع تحت اثر بار جانبی توسط مدل های کوچک مقیاس فلزی بررسی شده است که محورهای مهم آن بررسی تاثیر انرژی کوبش و همچنین تاثیر شرایط انتهای شمع به لحاظ باز یا بسته بودن بر ظرفیت باربری جانبی شمع می باشد. در این پژوهش از لوله های استیل زنگ نزن به قطر 25 و ضخامت 1.5 میلیمتر به عنوان مدل شمع استفاده شده است. مدل شمع در خاک با وزن مخصوص مشخص به صورت ته باز و ته بسته تحت انرژی های مختلف کوبیده شده و بارگذاری جانبی به صورت کنترل شده توسط جک در سطح خاک اعمال شده است. پس از رسم نمودارهای نیرو-جابجایی، میزان ظرفیت باربری نهایی برای هر حالت تعیین و با نتایج بدست آمده از روش های تئوری مقایسه شده است. نتایج حاکی از آن است که قابلیت کوبش شمع ته باز حداقل 60% از شمع ته بسته بیشتر بوده و همچنین در رده ی انرژی های مختلف، ظرفیت باربری جانبی شمع ته باز از شمع ته بسته بیشتر می باشد. تاثیر انرژی کوبش بر ظرفیت باربری جانبی شمع تک در خاک ریزدانه تقریباً ناچیز می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل شمع #لوله استیل زنگ نزن #بار جانبی #ظرفیت باربری جانبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)