پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مهرداد تحویلی [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]، جعفر بلوری بزاز [استاد راهنما]
چکیده: امروزه شمع های تک معمول ترین نوع پی برای توربین های بادی فراساحلی می باشند. این شمع های سخت و قطور در دوران بهره برداری خود علاوه بر طوفان، جزر و مد و باد تحت اثر میلیون ها بارگذاری چرخه‌ای کوچک ایجاد شده توسط نیروهای محیطی قرار می گیرند. بارگذاری چرخه‌ای طولانی مدت می تواند منجر به تغییر شکل ناخواسته در خاک اطراف شمع شود. این امر ممکن است باعث کاهش مقاومت سیستم شمع-خاک شده و منجر به گسیختگی سیستم گردد. هیچ روش استاندارد جهانی پذیرفته شده ای جهت تخمین تغییرمکان شمع، تحت بارگذاری قائم چرخه‌ای وجود ندارد، لذا به-منظور متحد کردن بررسی اثر بارگذاری چرخه‌ای بلند مدت بر روی شمع، از مفهوم کاهش و نمودار ثبات چرخه‌ای استفاده می شود. جهت بررسی اثر پارامترهای فیزیکی شمع، مکانیکی خاک، سطح تنش و کرنش برروی رفتار سیستم خاک-شمع از نظریه های ارائه شده توسط سایر محققین که در این زمینه فعالیت داشته اند، استفاده شده است. با ساخت یک سیستم بارگذاری کارآمد و با انجام آزمایش بر روی شمع های گالوانیزه کوچک مقیاس در خاک دانه ای خشک، اثر تغییر پارامترهای طول، سطح تنش، قطر و دانسیته نسبی خاک بر روی رفتار سیستم خاک-شمع تحت بارگذاری قائم چرخه‌ای، مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شمع تک #بار قائم چرخه‌ای #تغییرمکان شمع #خاک دانه ای #کاهش مقاومت سیستم شمع-خاک.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)