پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مجید شهنازی مقدم [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]
چکیده: در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی در رابطه با اثر بار زلزله بر رفتار شمع-خاک انجام‌شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، همچنان تحقیقات بسیاری در این زمینه صورت می گیرد. ازجمله این تحقیقات می توان به بررسی حضور آب بر رفتار دینامیکی گروه شمع-خاک رس و بررسی تأثیراتی نظیر نرم شدگی کرنش اشاره نمود. در این پژوهش تأثیر سطح آب زیرزمینی بر کاهش و افزایش نشست در زیر گروه شمع و همچنین لنگر ایجادشده بر روی گروه شمع با در نظر گرفتن اندرکنش گروه شمع –خاک رس پرداخته‌شده و مقایسه ای بین زلزله های مختلف و همچنین خاک های متراکم و سست انجام‌شده است. بررسی در یک گروه شمع 4×4 بتنی که بر روی یک لایه خاک رس قرارگرفته شده، انجام‌شده است.طبق نتایج به‌دست‌آمده تأثیر سطح آب و شدت زلزله تأثیر بسزایی در نشست و ظرفیت خمشی گروه شمع دارد.همچنین تراکم خاک می تواند نشست را به مقدار زیادی کاهش دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اندرکنش گروه شمع-خاک #بار زلزله #آب های زیرزمینی #گروه شمع

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)