پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
اشکان عابدیان [پدیدآور اصلی]، فرشید جندقی علائی[استاد راهنما]، حمید بایسته [استاد مشاور]
چکیده: دلفین های پهلوگیری انعطاف پذیر، سازه های متکی بر شمع یا شمع های قائمی هستند که برای جذب انرژی ناشی از پهلوگیری شناور از تغییرشکل خود سازه بهره می برند. این عملکرد بسته به سختی سیستم، از اندرکنش میان اجزای مختلف شامل: شمع، خاک و ضربه گیر (در صورت وجود) به وجود می آید. در حقیقت در این پژوهش اندرکنش خاک و سازه در سازه های پهلوگیری انعطاف-پذیر مورد بررسی قرار می گیرد. نخست با استفاده از منحنی های تجربی p–y برای خاک، رفتار جانبی سازه در حضور خاک مدلسازی شده و پس از صحت سنجی مدل، آنالیزی در محدوده رفتار خطی و غیرخطی سیستم (شامل شمع و خاک) برای بارهای جانبی وارد بر سازه به اجرا درمی آید. در بررسی های به عمل آمده در یکی از شاخص ترین سازه های دریایی انعطاف پذیر دنیا مشاهده گردید که ظرفیت جذب انرژی مدل ارائه شده در محدوده خطی مصالح شمع، مطابقت خوبی با انرژی مورد نیاز برای پهلوگیری شناور طرح دارد. به عنوان نتیجه ای دیگر در همین محدوده، ورود عمق مشخصی از خاک به ناحیه پلاستیک می باشد. آنالیز نتایج حاصل از رفتار غیرخطی سیستم پهلوگیری نیز نشان دهنده رابطه معنادار میان خاک و سازه در قالب تشکیل مفاصل پلاستیک است. رفتار این مفاصل به دلیل محصورشدگی شمع درون خاک و تغییر موقعیت لنگر خمشی با ورود خاک به ناحیه پلاستیک به صورت توزیع شده در طول مشخصی از شمع اتفاق خواهد افتاد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دلفین پهلوگیری انعطاف پذیر #شمع تحت اثر بار جانبی #سختی سیستم پهلوگیری #اندرکنش خاک و سازه #منحنی p-y #مفصل پلاستیک.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)