پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
عمر کوسه غراوی [پدیدآور اصلی]، کامران شریفی[استاد راهنما]، الهام دسترنج[استاد راهنما]، سیدرضا موسوی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه ابتدا رابطه ی بین بازیافت پذیری نخستین بازگشت با اندازه پذیری و انتگرال پذیری آن ارائه می شود. برای این منظور ابتدا مفهوم انتگرال پذیری نخستین بازگشت و بازیافت پذیری نخستین بازگشت را معرفی کرده و مقایسه ای بین انتگرال پذیری نخستین بازگشت و انتگرال پذیری ریمان انجام می دهیم. سپس با کمک مفاهیم معرفی شده و رابطه ی بین بازیافت پذیری نخستین بازگشت و فرآیند نخستین بازگشت نشان داده می شود که، تابع f از [0,1] به R اندازه پذیر است اگر و تنها اگر f بازیافت پذیر نخستین بازگشت باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انتگرال پذیر نخستین بازگشت #بازیافت پذیر نخستین بازگشت #انتگرال پذیر لبگ #توابع اندازه پذیر #تقریباً عمومی بازیافت پذیر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)