پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
نصراله عارفخانی [پدیدآور اصلی]، کامران شریفی[استاد راهنما]، الهام دسترنج[استاد راهنما]، سیدرضا موسوی[استاد مشاور]
چکیده: هدف اصلی این پایان نامه نگرشی نو به انتگرال لبگ است. در واقع انتگرال لبگ را با دنباله مجموع های خاصͬ تقریب می زنیم. به عبارت دقیق تر فرایندی را در پیش می گیریم که انتگرال لبگ یک تابع اندازه پذیر کران دار مانند f : I −→ R روی بازه فشرده [I=[0,1 را به دست می دهد. برای این منظور ابتدا مسیر را که دنباله خاصی روی Iمانند x¯ است معرفی می کنیم و با کمک انتگرال نخستین بازگشت نسبت به دنباله x¯ نشان می دهیم که تحت شرایطی فرایند انتگرال گیری نخستین بازگشت، انتگرال لبگ تابع f را برای تقریبا هر دنباله x¯ به دست می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انتگرال لبگ #مسیر #انتگرال نخستین بازگشت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)