پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فاطمه قباخلو [پدیدآور اصلی]، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد راهنما]
چکیده: مکانیک کوانتومی یک نظریه احتمالی در حالی که مکانیک کلاسیک یک نظریه قطعی می‌باشد. مدت زمان طولانی از گفتن ارتباط این دو اجتناب شد تا زمانی که فاینمن از طریق نمایش معروف انتگرال مسیر خود با هسته ای از معادله شرودینگر این دو مکانیک را به هم رسانید. ساز و کار انتگرال مسیر شرح حالی از نظریه کوانتوم در مکانیک کوانتومی می‌باشد که اصل کنش کلاسیک را عمومیت می‌باشد. این ساز و کار تصور کلاسیکی مسیر منحصر بفرد یک سیستم را به مجموع یا تابع انتگرالی از مسیرهای ممکن را برای محاسبه دامنه کوانتومی جایگزین نمود. در این پایاننامه پس از بحثی همراه با جزئیات درباره سازوکار انتگرال مسیر فاینمن، مسائل متفاوتی همچون معادله وابسته به زمان شرودینگر، نوسانگر دیراک در حضور برهمکنش آهارونوف - بوهم، نوسانگر دی کی پی و ذره آزاد با درنظر گرفتن طول کمینه را با استفاده از این ساز وکار مورد بررسی قرار خواهیم داد.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انتگرال مسیر فاینمن #نوسانگر دیراک #پتانسیل آهارونوف- بوهم #نوسانگر دی کی پی #طول کمینه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)