پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
زهرا مستوفیان [پدیدآور اصلی]، محمدرضا ربیعی[استاد راهنما]، داود شاهسونی[استاد راهنما]
چکیده: اولین قدم در استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به روش کمترین توان های دوم ۱) ، ایجاد یکمدل و مسیری است که متغیر ها و ساخت و ساز های اصلی را PLS-SEM) جزئی باید فرایند چند مرحله ای را دنبال کنند ،PLS-SEM به هم متصل می کند. هنگام استفاده از که شامل ۱. مشخصات مدل، ۲. ارزیابی بیرونی مدل، ۳. ارزیابی درونی مدل است. در مورد متغیر های قابل اندازه گیری که مقدار دقیق آن ها را داریم، بحث ساده است. اما اگر متغیر های ما از جنس فازی (مثل هوش، استعداد و استرس ) باشند، یعنی مقدار دقیق آنها را نتوانیم اندازه گیری کنیم، در این صورت روش های قبلی جوابگو نخواهند بود و باید به دنبال روش هایی با منطق فازی باشیم. گاهیدرتحلیلمعادلاتساختاری،متغیرهایپنهانغیرقابلاندازه گیریاستفادهمی شوند که به نوعی ذاتا فازی محسوب می شوند، لذا برای تحلیل آن ها می توان از روش های فازی استفاده کرد تا ابهام مدل به حداقل ممکن برسد. همچنین می توان با استفاده از رگرسیون فازی، پارامتر هایمدل را بدست آ ورد. روش هایی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت، استفاده از ابزار سیستم های فازی برای مد لسازی ساختاری کمترین توان های دوم جزئی معادلات ساختاری است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#متغیر تصادفی #مجموعه های فازی #تابع عضویت #مؤلفه های اصلی #تحلیل عاملی #معادلاتساختاری #مدل مسیر #تحلیل مسیر #کمترین توان های دوم جزئی #رگرسیون فازی #تابع هدف.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)