پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
احمد چراغمکانی [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: سرمایه اجتماعی در سال های اخیر به طور روز افزونی مورد توجه صاحب نظران حوزه های مختلف علوم به ویژه حوزه مدیریت و اقتصاد قرار گرفته است. در این میان سازمان های درمانی مانند بیمارستان ها می توانند از طریق ایجاد، گسترش و تقویت این سرمایه ناملموس، کارایی و اثربخشی خود را افزایش بدهند. از طرفی سبک و روش رهبری سازمان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر اکثر مسائل مربوط به سازمان می باشد. یکی از نظریه های نوین در زمینه رهبری سازمانی، رهبری تحول آفرین می باشد. در پژوهش حاضر سعی شده است تا رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادل گرا با سرمایه اجتماعی سازمانی در بیمارستان های شهر ساری مورد تحقیق قرار بگیرد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. همچنین از روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) جهت ارائه الگوی ساختاری استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان درمانی یعنی پرستاران، تکنسین ها، پزشکان و متخصصان بیمارستان های شهر ساری، به تعداد 2000 نفر می باشد. با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده 322 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت است از پرسش-نامه چند عاملی رهبری باس و اولیو (2000) و پرسش نامه سرمایه اجتماعی سازمانی که پایایی پرسش نامه چند عاملی رهبری 87/0و پایایی پرسش نامه سرمایه اجتماعی 93/0به دست آمد. در این پژوهش ارتباط بین ابعاد پنج گانه رهبری تحول آفرین و سه گانه رهبری تبادلی با سه بعد شناختی، ارتباطی و ساختاری سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت به کمک آزمون همبستگی پیرسون، اسپیرمن، رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS و SEM در نرم افزار LISREL فرضیات پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. رابطه ی بین رهبری تحول آفرین با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن معنادار و مثبت بود اما رابطه ی رهبری تبادلی با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن معنادار و منفی به دست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رهبری تحول آفرین #رهبری تبادل گرا #سرمایه اجتماعی سازمانی #مؤلفه ساختاری #مؤلفه ارتباطی #مؤلفه شناختی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)