پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
بهروز محمودی توپکانلو [پدیدآور اصلی]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد راهنما]
چکیده: اغلب با کنکاش پژوهش های یک حوزه خاص، به تعداد زیادی مطالعه برخورد می کنیم که به بررسی متغیرهای مشابهی پرداخته اند. با وجود تشابه موضوع مورد بررسی ممکن است که این مطالعات، برحسب روش متفاوت باشند و نتایج یکسانی را نشان ندهند. اینجاست که فراتحلیل به کمک محققین می آید. در این تحقیق، هدف؛ تاثیر ابعاد رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی و خلاقیت با استفاده از فراتحلیل به کمک نرم افزارCMA است. در این پژوهش تعداد 79 تحقیق داخلی و خارجی انتخاب و پس از بررسی های دقیق بر حسب داده های مورد نیاز، تعداد مقالات نهایی انتخاب شده به 41 تحقیق کاهش یافت که داده های این مقالات جامعه آماری این تحقیق را نشان می دهد. و نتایج بدست آمده -P مقدار و آماره Z و همچنین مقدار همبستگی با توجه به حدود بالا و پایین، تأثیر ابعاد رهبری تحول‌آفرین برنوآوری سازمانی و خلاقیت در پژوهش‌های انجام شده را معنادار و مستقیم نشان داد و نیز میزان اندازه اثر رهبری تحول‌آفرین برنوآوری سازمانی و خلاقیت در پژوهش‌های انجام شده معنادار و مستقیم بود. با توجه به نتایج این تحقیق و پاسخ به سوالات مطروحه، پیشنهاد می گردد که برای بالا بردن راندمان یک سازمان و ایجاد خلاقیت و نوآوری در یک سازمان، از انتخاب رهبران تحول آفرین غافل نشوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلیدواژه ها: فراتحلیل #ابعاد رهبری تحول آفرین #خلاقیت #نوآوری سازمانی #اندازه اثر
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)