پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
فاطمه احمد نتاج کاسگری [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]، فاطمه مظفری[استاد مشاور]
چکیده: رویکرد تلفیق مهارتها به عنوان روشی برای آموزش زبان که در آن مهارتهای زبانی در حین آموزش با هم تلفیق و یکپارچه می شوند، به یک روند غالب در آموزش زبان تبدیل شده است.هدف این پژوهش محاسبه اثر کلی رویکرد تلفیق مهارتها و همینطور تشخیص منبع و میزان واریانس(پراکندگی) در تاثیر مشاهده شده است.برای این منظور, مطالعه فراتحلیل تأثیر رویکرد مهارتهای تلفیقی بر مهارت زبانی دانش آموزان انجام شده است که در آن 22 مطالعه تجربی و شبه تجربی از مجلات داوری شده منتشر شده در بازه زمانی 1983-2013 از و 46 اندازه اثر بررسی شدند. نتایج اندازه اثر کلی 1.18 را نشان داد که نشان دهنده اندازه اثر قابل توجهی است. اندازه اثر متغیرهای تعدیل کننده محاسبه و گزارش شد که رویکرد تلفیق مهارتها بیشترین اثر را در زبان اموزان سطح پیشرفته و سطح دانشگاهی دارد. این یافته ها نشان می دهد که اگرچه این روش ممکن است مهارتهای اصلی زبان را بهبود ببخشد ، اما روی واژگان و دستور زبان تأثیر معناداری ندارند. یافته های این فراتحلیل برای معلمان زبان انکلیسی، محققان، سیاستگذاران و برنامه ریزان اموزشی کاربرد دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رویکرد تلفیق مهارتها #مهارت زبانی #ترکیب پژوهش #فراتحلیل #اندازه اثر
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)