پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
جواد بارانی [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، هادی باقری[استاد مشاور]
چکیده: امروزه تربیت‌بدنی و ورزش به‌عنوان یک ضرورت انکارناپذیر و یک نیاز اساسی زیر بنایی، به‌طور چشمگیر و فزاینده‌ای موردتوجه همگان قرارگرفته است. اولویت‌ها ، نگرش‌ها و علاقه‌مندی‌های افراد تعیین‌کننده میزان شرکت افراد در ورزش همگانی است. حال با توجه به اینکه در تشکیل شخصیت و تربیت انسان‌ها خانواده بزرگ‌ترین نقش را ایفا می‌کند، می بایست ترویج ورزش از خانواده آغاز شود. تربیت ورزشی در محیط خانه و خانواده مبتنی بر اصول خاصی است که به خاطر خاستگاه آن می تواند در توسعه ورزش همگانی نقش داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی در توسعه ورزش همگانی بود که به روش کیفی انجام شد. جامعه آماری شامل مسئولان، برگزارکنندگان، متخصصان ورزش همگانی، شرکت‌کنندگان و تمامی کسانی بود که در شهر مشهد به نوعی با رویدادهای ورزشی خانوادگی مرتبط بودند. از این میان، همزمان با جمع آوری و تحلیل و تحلیل داده ها، 18 نفر به روش قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند. روایی و پایایی پژوهش حاضر در چهار بعد اعتمادپذیری، انتقال‌پذیری، وابستگی و اتکاپذیری و تأیید پذیری ریشه دارد. عمومیت، کارآمدی چند سطحی، فرهنگ سازی به عنوان ویژگی های ورزش خانوادگی شناسایی شد. انگیزه عمومی، مدیریت خودگردان به عنوان عواملی شناسایی شدند که ورزش خانوادگی از طریق آن ها در توسعه ورزش همگانی نقش ایفا می کند. تصمیمات مالی نامشخص، محدودیت های فرهنگی و اجتماعی، مشکلات اجرایی به عنوان موانع برگزاری رویدادهای خانوادگی شناسایی شدند. بسترسازی ، طراحی واجرا به عنوان راهکارهای توسعه ورزش خانوادگی شناسایی شدند. بیش‌ترین تأکید بر نبود برگزاری منظم و مستمر رویدادهای ورزشی خانوادگی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی برای ایجاد انگیزه، بودجه، فضاها و اماکن ورزشی مناسب حضور خانواده‌ها و نیاز به علت سنجی مناسب در رابطه با عدم حضور مردم بود. با توجه به نتایج پژوهش مسئولین و برگزارکنندگان باید با برنامه‌ریزی مناسب در برگزاری هر چه بیش‌تر رویدادهای ورزشی خانوادگی به شیوه های متفاوت و در جایگاه های مختلف بکوشند و تلاش کنند مردم را برای حضور در این رویدادها ترغیب نمایند و به‌ موجب این امر توسعه ورزش همگانی در بین اقشار مختلف مردم صورت بگیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رویدادهای ورزشی خانوادگی #پژوهش کیفی #ورزش همگانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)