پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مهناز سارانی [پدیدآور اصلی]، سید رضا حسینی نیا[استاد راهنما]، هومن بهمن پور [استاد مشاور]
چکیده: مسائل زیست‌محیطی در حال بدل شدن به یک نگرانی عمومی در سرتاسر جهان هستند، به‌طوری‌که بر زندگی هر انسانی تأثیر می‌گذارند. در حال حاضر محیط‌زیست به‌عنوان سومین رکن المپیزم بعد از ورزش و فرهنگ مطرح هست. اماکن ورزشی به‌عنوان اساسی‌ترین بخش سخت‌افزاری در سازمان تربیت‌بدنی و ورزش هست که می‌تواند اثرات همه‌جانبه‌ای ازجمله زیست‌محیطی بر محیط اطراف خود داشته باشد؛ بنابراین مدیران ورزشی در راستای بهره‌وری مطلوب از اماکن ورزشی و ایجاد محیط زیست سالم تر با استفاده از منابع انسانی ماهر و امکانات و تجهیزات مناسب نقش مهمی ایفا می‌کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد مدیران ورزشی نسبت به مسائل زیست‌محیطی در اماکن ورزشی بود که به روش کیفی (مصاحبه) انجام شد. جامعه آماری، مدیران ورزشی ادارات مختلف شاهرود بودند که 10 نفر به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و برای طرح و تجزیه‌وتحلیل متن مصاحبه‌ها از تحلیل محتوای مستقیم استفاده شد. پس‌از انجام مصاحبه‌ها کدهای مفهومی استخراج شد، سپس کدها به چند مفهوم اصلی تقسیم شدند به‌نحوی‌که 17 مفهوم مستخرج در دو درون‌مایه اصلی بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی و مدیریت سبز قرار گرفتند. برای روایی مصاحبه از نظرات چند تن از اساتید مدیریت ورزشی و برای پایایی پژوهش حاضر، از محاسبه بازآزمون استفاده شد. نتایج مصاحبه‌ها درباره رویکرد مدیران ورزشی نسبت به مسائل زیست‌محیطی در اماکن ورزشی نشان داد که مدیران در راستای توجه به مسائل زیست‌محیطی و کاهش اثرات مخرب آن شاخص‌ها و استانداردهای قابل‌توجهی را در اماکن تحت نظر خود مورد استفاده قرار داده اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زیست‌محیطی #اماکن ورزشی #مدیران ورزشی #کیفی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)