پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
حامد سیفی [پدیدآور اصلی]، سید رضا حسینی نیا[استاد راهنما]، هادی باقری[استاد مشاور]
چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات صورت گرفته در راستای مدیریت سبز و محدودیت‌های پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت سبز در اماکن ورزشی است که به روش کیفی (تحلیل محتوای قراردادی) انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش شامل پنج نفر از مدیران و مسئولان اماکن ورزشی شهرستان شاهرود و یک نفر به عنوان مدیر شرکت مشاور و مجری مدیریت سبز (در مجموع 6 نفر) بودند که به روش گلوله برفی هدفمند جهت مصاحبه انتخاب شدند. علاوه بر این، برای جمع آوری داده های مورد نیاز، از مقالات و متون مرتبط نیز استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز و استخراج مقوله های فرعی و اصلی انجام شد. برای حصول معیارهای پژوهش علمی و افزایش اعتبار یافته ها، طبق نظر لینکلن و گابا (1981) عمل شد و چهار معیار قابلیت اعتبار، قابلیت ثبات، تأییدپذیری و قابلیت انتقال در طول پژوهش در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از پژوهش منجربه شناسایی چهار مقوله اصلی (ساختار مدیریت، فرهنگ سبز، سبزسازی و مدیریت منابع) و 10 مقوله فرعی در بخش اقدامات انجام شده در خصوص پیاده سازی مدیریت سبز؛ و در بخش محدودیت‌های پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت سبز در اماکن در مجموع چهار مقوله اصلی (چارچوب مالی- اداری، الزامات مدیریت سبز، فرهنگ سبز و مدیریت اماکن و تأسیسات) و 16 مقوله فرعی شناسایی شد. در بین 16 مقوله فرعی شناسایی شده ساختار سازمانی، سیستم ارزیابی و نظارت، طراحی سبز و نگرش مدیریتی بیشترین میزان تکرار را داشتند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#محدودیت #مدیریت سبز #توسعه پایدار #بهره‌وری سبز #محیط زیست #اماکن ورزشی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)