پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
افسانه ولی نژادخندان [پدیدآور اصلی]، حوریه دهقان پوری[استاد راهنما]، حسن بحرالعلوم[استاد مشاور]
چکیده: افزایش گردشگران ورزشی در مناطق گردشگری مبتنی بر طبیعت توجه عمومی را به تأثیرات منفی بر مناطق حساس از نظر زیست محیطی جلب کرده است. درک عوامل تعیین کنندۀ رفتار مسئولانۀ زیست محیطی گردشگران مبتنی بر طبیعت به یک تمرکز رایج در مطالعات گردشگری تبدیل شده است. به همین جهت هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر درک کیفیت گردشگری بر رفتار مسئولانة زیست محیطی گردشگران ورزشی با نقش میانجی دلبستگی به مکان بود. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است و از نظر ارتباط بین متغیرها نیز از نوع همبستگی می باشد. جامعۀ آماری مورد مطالعه در این پژوهش را کلیه گردشگران ورزشی در جنگل النگدره شهرستان گرگان در سال ۱۴۰۰ تشکیل دادند. تعداد جامعۀ آماری مورد بررسی نامعلوم بود. تعداد نمونه بر اساس نظریۀ کلاین (1994) با توجه به تعداد سؤالات پرسش نامه ها، با برآورد حداقل 2 برابر و حداکثر 10 برابر تعداد سؤالات بین 66 تا 330 تخمین زده شد. روش نمونه گیری در این پژوهش، غیر احتمالی در دسترس بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که شامل اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه های استاندارد درک کیفیت گردشگری یین و همکاران (۲۰۲۱)، رفتار مسئولانۀ زیست محیطی یین و همکاران (۲۰۲۱) و دلبستگی به مکان رابکینوس و همکاران (۲۰۱۳)، با طیف ۵ گزینه ای لیکرت بودند. روایی و پایایی پرسشنامه های مورد استفاده، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. در مجموع 216 پاسخ‌دهنده به صورت کامل به این پرسشنامه ها پاسخ دادند. پس از جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه ها، از مدلسازی معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها AMOS23 و SPSS23 بود. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که درک کیفیت گردشگری بر رفتار مسئولانة زیست محیطی گردشگران ورزشی تأثیر معناداری دارد؛ درک کیفیت گردشگری بر دلبستگی به مکان گردشگران ورزشی تأثیر معناداری دارد؛ دلبستگی به مکان بر رفتار مسئولانة زیست محیطی گردشگران ورزشی تأثیر معناداری دارد و دلبستگی به مکان در تأثیر درک کیفیت گردشگری بر رفتار مسئولانة زیست محیطی گردشگران ورزشی نقش میانجی گری دارد. از این رو، به نظر می رسد، به منظور تقویت رفتار مسئولانۀ گردشگران ورزشی و نیز افزایش دلبستگی به مکان، همواره باید در ارائه خدمات و بالا بردن سطح مطلوب کیفیت تلاش شود تا برای گردشگران تجربۀ خوشایندی خلق شود و آنها را به گردشگران راضی تبدیل کند. گردشگرانی که به سبب شکل گیری تجربة شخصی مثبت، نه تنها مجدداً به مقصد مراجعه خواهند کرد، بلکه آن را به اطرافیان خود نیز توصیه می کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی النگدره #دلبستگی به مکان #درک کیفیت #رفتار مسئولانة زیست محیطی #گردشگران ورزشی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)