پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
محدثه یاری [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، منصوره مکبریان[استاد راهنما]
چکیده: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عوامل کالبدی محیطی و دلبستگی به مکان بر انگیزه مشارکت سالمندان در فعالیت‌بدنی بود. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت توصیفی- همبستگی و از لحاظ زمان مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه سالمندان فعال شهر شاهرود بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 331 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق 3 پرسشنامه استاندارد عوامل کالبدی- محیطی حاتمی‌نژاد و همکاران (1397)، دلبستگی به مکان کایل و همکاران (2005)، انگیزه مشارکت در فعالیت بدنی دسی و رایان (2004) بود. برای بررسی فرضیات تحقیق از معادلات ساختاری با رویکرد واریانس محور استفاده گردید. لازم به ذکر است برای تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش حاضر از نرم‌افزارهای SPSS23 و Smart-PLS 3.2.8 استفاده شد. عوامل کالبدی-محیطی بطور مستقیم و مثبت بر دلبستگی به مکان تأثیر می گذارد. همچنین دلبستگی به مکان تاثیر مثبت و معناداری بر انگیزه مشارکت فعالیت بدنی سالمندان دارد. عوامل کالبدی بر انگیزه مشارکت ورزشی تاثیر معناداری ندارد. و همچنین دلبستگی به مکان در رابطه بین عوامل کالبدی- محیطی و انگیزه مشارکت فعالیت بدنی نقش میانجی دارد. بنابراین توجه ویژه به طراحی فضاهای شهری و ورزشی و مولفه های کالبدی و محیطی، منجر به تغییر در حس دلبستگی به مکان و همچنین انگیزه مشارکت فعالیت بدنی خواهد شد. ن
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: انگیزه #دلبستگی به مکان #عوامل ذهنی #سالمندا
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)