پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مریم شهمرادی [پدیدآور اصلی]، هادی قربانی[استاد راهنما]
چکیده: گردشگری و ورزش عوامل کلیدی فرهنگ امروزی هستند و تأثیر زیادی بر اقتصاد جامعه دارند. شناخت انگیزه ها و ریسک‌های ادراک شده در مورد مقصد گردشگری ورزشی مشخص می کند که کارشناسان گردشگری چه زمینه‌هایی را باید تقویت و در چه زمینه هایی می بایست عدم اطمینان ادراک شده در مورد مقاصد را رفع کنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش انگیزه ها و ریسک های ادراک شده در همنوایی با مقاصد گردشگری ورزشی انجام شده است. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی، از لحاظ روش کار، توصیفی و همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه پاراگلایدر سوارانی است که در سال 1399 در سایت-های پروازی استان گلستان به انجام این ورزش پرداخته اند که تعداد 103 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که انگیزه ها و ریسک های ادراک شده در همنوایی با مقاصد گردشگری ورزشی تاثیرگذار می باشند. بررسی انگیزه های درک شده نشان داد که هر چهار عامل لذت، هیجان، معاشرت و رهایی تاثیر مثبت و معناداری بر همنوایی (دلبستگی ذهنی) با مقصد گردشگری ورزشی دارند. علاوه بر این بیشترین تاثیر را مولفه هیجان بر دلبستگی ذهنی گردشگران داشت. نتایج حاصل از بررسی ریسک ادراک شده نیز نشان داد که تاثیر این متغیر بر دلبستگی گردشگران منفی و معنادار است؛ به طوری که با افزایش ریسک، احساس دلبستگی ذهنی در گردشگران نیز کاهش می یابد. با توجه به یافته های به دست آمده سرمایه گذاری سایت های پروازی در استان گلستان در جهت افزایش هیجان فعالیت های ارائه شده، بهبود تعاملات با گردشگران و پای بندی به اصول معاشرت و نیز افزایش شاخص های ایمنی و کاهش ریسک، می تواند موجب هم نوایی هر چه بیشتر گردشگران با سایت های پروازی گردشگری ورزشی شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ریسک ادراک شده #انگیزه #همنوایی #دلبستگی ذهنی #گردشگری ورزشی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)