پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
علی اصغر کردلو [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، هادی باقری[استاد مشاور]
چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی ریسک های برگزاری رویداد ورزشی بود، بدین منظور ریسک های برگزاری المپیادهای فرهنگی و ورزشی دانشجویی سراسر کشور مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق بر حسب نحوه گردآوری داده ها به صورت (آمیخته اکتشافی) انجام شده است. دربخش کیفی، از طریق مصاحبه با چند تن از کارشناسان و صاحب نظران حوزه برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان و مراجعه به اسناد و مدارک و مطالعات کتابخانه ای به شناسایی عوامل ریسک برگزاری المپیاد ورزشی پرداخته شد و بر این اساس پرسشنامه ای طراحی گردید؛ در بخش کمی نیز، با استفاده از روش توصیفی پیمایشی و با توزیع پرسشنامه طراحی شده در جامعه پژوهش، عوامل شناخته شده، اولویت بندی شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ورزشی، کلیه عوامل اجرایی دانشگاه‌هایی بود که میزبانی بازی های المپیادهای ورزشی دانشگاهی سراسر کشور را بر عهده داشته اند؛ در بخش کیفی این پژوهش برای انتخاب نمونه از نمونه گیری هدفمند(6 نفر) و در بخش کمی از نمونه گیری غیراحتمالی و در دسترس استفاده شد. بنابراین 134 نفر به‌عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند که از میان 134 پرسشنامه توزیع‌شده، 125 پرسشنامه تکمیل و به‌عنوان نمونه مورد تحلیل قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 20 نفر از متخصصان و صاحب‌نظران حوزه مدیریت و رویدادهای ورزشی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی پرسشنامه 0.92 برآورد شد.پرسشنامه شامل30گویه و مشتمل بر 5 زیرمقیاس زیر بود. که عبارت‌اند از: 1 ـ زیرساختی سخت‌افزاری، 2 ـ فرهنگی اجتماعی 3 ـ سیاسی امنیتی 4 ـ اقتصادی 5 ـ مدیریتی. برای اولویت‌بندی مؤلفه‌ها از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که به ترتیب ضعف عوامل مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، زیرساختی و فرهنگی اجتماعی مهم ترین ریسک‌های برگزاری المپیادهای ورزشی دانشجویی هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ریسک #ادراک ریسک #مدیریت ریسک #میزبانی #رویداد ورزشی #المپیاد ورزشی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)