پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
سیده فاطمه تقوی سنگدهی [پدیدآور اصلی]، سید رضا حسینی نیا[استاد راهنما]، حوریه دهقان پوری[استاد مشاور]
چکیده: هدف از انجام این پژوهش تاثیر ازدحام و ریسک ادراک شده بر مشارکت بانوان در فعالیت های ورزشی فراغتی در شرایط همه گیری کووید 19 بود. از این رو تعداد 200 پرسشنامه شامل اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه مشارکت در ورزش شارکلی و پرسشنامه استاندارد ازدحام درک شده، توسط بانوان شرکت کننده در فعالیت های ورزشی فراغتی شهر ساری در سال 1401 تکمیل و جمع‌آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (محاسبة فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور استفاده گردید. درضمن از نرم افزار SPSS و نرم افزار Smart pls برای مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد: 1- ازدحام ادراک شده بطور مستقیم و منفی بر مشارکت بانوان تأثیر می گذارد و به میزان 7/53% از تغییرات مشارکت بانوان را تبیین می نماید. 2- ازدحام ادراک شده بطور مستقیم و مثبت بر ریسک ادراک شده بانوان تأثیر می گذارد و به میزان 71% از تغییرات ریسک ادراک شده بانوان را تبیین می نماید. 3- ریسک ادراک شده بطور مستقیم و منفی بر مشارکت بانوان تاثیر می گذارد و به میزان 3/30% از تغییرات مشارکت بانوان را تبیین می نماید. 4- ریسک ادراک شده توانسته است بین ازدحام ادراک شده و مشارکت بانوان نقش میانجی داشته باشد. و در نهایت با توجه به نتایج آزمون سوبل نشان داده شد که 5/28 درصد از ازدحام ادراک شده بر مشارکت بانوان از طریـقِ غیرمستقیم و متغیر میانجی ریسک ادراک شده تبیین می‌شود. همچنین در تبیین مطلوبیت مدل کلی معادلات ساختاری نتایج نشان داد که حصول مقدار 615/0 درصد برای معیار GOF، برازش بسیار مناسب مدل کلی پژوهش را تأیید می‌کند. لذا رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز ورزشی جهت پیشگیری و کنترل کووید ۱۹ الزامی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدی: ازدحام ادراک شده #ریسک ادراک شده #اوقات فراغت #مشارکت ورزشی بانوان #کووید19
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)