پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
لیلا مرتضایی [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، علی یونسیان[استاد مشاور]
چکیده: ورزش و فعالیت های ورزشی جزئی از فرهنگ هر ملت است. توجه اصلی ورزشهای آبی بر ارزشهای اجتماعی همچون بهبود کیفیت زندگی، اهمیت سلامت جسمانی و روانی، ارضای نیازهای شخصی، سرگرمی و انگیزه است. همه اینها ما را به این اعتقاد هدایت می کند که زنان گرایشات جدیدی به فعالیت های بدنی و ورزش دارند. این گرایشات و تمایلات همراه با اهمیت شنا به عنوان یک فعالیت بدنی، توسط بسیاری از متخصصان بهداشت توصیه شده است که با توجه به تقاضای بخش های مختلفی از مردم منجر به افزایش برنامه های فعالیت آبی شده است. این پژوهش با هدف بررسی انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی استان خراسان رضوی انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی بود، برای بررسی ابعاد و عوامل انگیزه های مشارکت و روایی ساختاری ابزار تحقیق از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد استفاده گردید. در این تحقیق جامعه ی آماری شامل کلیه زنان استان خراسان رضوی که در ورزش های تفریحی آبی شرکت می کنند. تعداد نمونه ها در تحلیل عاملی حداقل 2 برابر و حداکثر 10 برابر تعداد متغیرهای اکتشافی است. در این تحقیق برای تحلیل انگیزه های مشارکت در ورزش های تفریحی آبی تعداد 350 نفر از زنان استان خراسان رضوی به روش خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی با چرخش واریماکس استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی ابزار توسط 10 نفر از متخصصان صاحب نظر و اساتید مدیریت ورزشی تأیید گردید. پایایی پرسشنامه در یک مطالعه راهنما توسط یک گروه 30 نفری با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ 890/0 محاسبه شد. براساس تحلیل عاملی 37 متغیر انگیزشی در هشت گروه تحت عناوین کسب لذت و آرامش، تناسب اندام، سلامتی و بهداشت، مهارت، جنبه های اجتماعی، کسب موفقیت وشناخت، پیشگیری و درمان بیماری ها و برتری طلبی قرار گرفتند. در یک مقیاس پنج ارزشی لیکرت میزان اهمیت متغیرها از دیدگاه آزمودنیها بررسی شد. بر این اساس " از آن لذت می برم " با میانگین 56/4 با اهمیت ترین آیتم و " پزشک فعالیت بدنی و ورزش در آب را به من توصیه کرده است " با میانگین 58/3 به عنوان کم اهمیت ترین متغیر انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان می دهد، انگیزه کسب لذت و آرامش مهمترین انگیزه مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی است، لذا جا دارد که برنامه ریزان ورزش های همگانی و تفریحی از طریق توجیه زنان نسبت به تغییرات آرام بخش و لذت بخشی که ورزش های تفریحی آبی ایجاد می کند و نیز تهیه و تکثیر پوسترهایی که این مقوله را به شکل قابل فهم عموم بیان می کند، موجبات گرایش زنان را برای بهره مند شدن از عواید مفید و سودمند اینگونه ورزش ها فراهم آورند. در پایان نیز پیشنهاد های به مدیران و مسئولان اینگونه ورزش ها ارائه گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تفریح #تحلیل عاملی #اوقات فراغت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)