پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
فریده تقی پور جهرمی [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، رحیمه مهدی زاده[استاد مشاور]
چکیده: ورزش و فعالیت های ورزشی به عنوان یک نیاز برای حفظ سلامتی، شادابی و افزایش نیروی حیات و ارتقاء سلامت روحی و روانی جامعه همواره در تمامی جوامع بشری مورد توجه و دارای اهمیت ویژه ای بوده است. یکی از اشکال فعالیت ورزشی، برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی است که امروزه به دلیل منافع فراوانی که در زمینه های مختلف دارد، برای تمامی کشورها اهمیت فراوانی پیدا کرده است. بسیاری از کشورها یا شهرها، متقاضی برگزاری رویدادهای ورزشی هستند و به این دلیل حداکثر تلاش خود را انجام می دهند تا بتوانند میزبانی آن را بر عهده بگیرند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات برگزاری رویداد ورزشی بر جامعه میزبان با روش تحلیل عاملی اکتشافی است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر تمامی دست اندرکاران برگزاری یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور سراسر کشور(353 نفر) تشکیل می دادند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 186 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از صاحب نظران بررسی و تأیید شد. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد(94/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی با چرخش متعامد استفاده شد. بر اساس تحلیل عاملی، شش عامل توسعه زیرساخت و مدیریت، اقتصادی، سرمایه اجتماعی، توسعه و ارتقا، همدلی و رفاقت و توسعه فرهنگی به عنوان مؤلفه های مؤثر در برگزاری رویداد ورزشی شناسایی شدند. در مقیاس پنج ارزشی لیکرت، میزان اهمیت عامل ها از دیدگاه آزمودنی ها بررسی شد. بر این اساس "میزبانی زمینه ای برای نوسازی و بهسازی اماکن ورزشی در جامعه میزبان فراهم می آورد" با میانگین و انحراف معیار (65/0± 26/4) با اهمیت ترین آیتم و"رویدادها غرور و افتخار را برای جامعه میزبان به ارمغان می آورد" با میانگین و انحراف معیار (02/1± 47/3) به عنوان کم اهمیت ترین متغیر انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان می دهد، عامل توسعه زیر ساخت و مدیریت مهمترین اثرات برگزاری رویداد ورزشی بر جامعه میزبان است، لذا مدیران برگزارکننده رویدادهای ورزشی با گرفتن حق میزبانی مسابقات می توانند بسیاری از مسائل و مشکلات؛ از جمله کاستی های مربوط به بخش زیر ساختی و مدیریتی حوزه خود را مرتفع نمایند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توسعه زیر ساخت و مدیریت #تحلیل عاملی #ورزش دانشگاهی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)