پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سوسن عشوره [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، سید رضا حسینی نیا[استاد مشاور]
چکیده: هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین سبک رهبری خدمتگزار مربیان با اعتماد به مربی و عملکرد ورزشی ادراک‌شده دانشجویان ورزشکار بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه ورزشکاران رشته‌های تیمی پسران و دختران (300N=) شرکت‌کننده در مسابقات منطقه 3 دانشگاهی (1392) تشکیل دادند و 220 پرسشنامه برگشت داده شد و به‌عنوان نمونه مورد تحلیل قرار گرفت. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه سبک رهبری خدمتگزار (هامرمایستر و همکاران، 2008)، اعتماد به مربی (ژانگ، 2004) و عملکرد ورزشی ادراک‌شده تیم (گلن، 2003) استفاده گردید. برای تعیین روایی محتوایی این پرسشنامه‌ها ازنظرات 10 تن از اساتید صاحب‌نظر در این زمینه کمک گرفته شد و برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. سپس به‌منظور تعیین پایایی پرسشنامه‌ها یک مطالعه مقدماتی بر روی یک گروه 31 نفری از ورزشکاران انجام گرفت؛ پایایی آن‌ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 94/0، 86/0 و 93/0 گزارش‌شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که رهبری خدمتگزار ارتباط مثبت و معنی‌داری با اعتماد به مربی دارد. رهبری خدمتگزار به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد ورزشی ادراک‌شده ورزشکاران تأثیر معنی‌داری دارد به‌طوری‌که اعتماد به مربی یک متغیر میانجی در این مدل نقش ایفا می‌کند و تأثیر مستقیم و معنی‌داری بر عملکرد ورزشی دارد. ضریب تعیین متغیرهای درون‌زا نشان داد که به ترتیب 98% و 28% از واریانس متغیرهای اعتماد به مربی و عملکرد ادراک‌شده توسط متغیرهای برون‌زا قابل تبیین می‌باشد. در نهایت، کلیه شاخص‌های برازش مدل نشان دهنده برازش مطلوب مدل بودند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد ورزشکاران با مربیان دارای سبک رهبری خدمتگزار، سطوح بالاتری از اعتماد نسبت به مربی را نشان می‌دهند. همچنین این سبک رهبری می‌تواند موجب بهبود عملکرد ورزشکاران شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سبک رهبری #اعتماد به مربی #ورزش دانشگاهی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)