پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
مهدیه کوثری [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، مجتبی رجبی[استاد مشاور]
چکیده: هدف پژوهش حاضر تأثیر سبک‌های رهبری بر رفتار شهروندی با نقش میانجی اشتیاق شغلی و زبان انگیزه دهنده در سازمان‌های ورزشی بود. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت توصیفی- همبستگی و ازلحاظ زمانی مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های گلستان (212 نفر) و سمنان (117 نفر) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 233 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق 5 پرسشنامه استاندارد سبک رهبری خدمتگزار لیدن و همکاران (2015)، سبک رهبری تحول‌گرا و رفتار شهروندی بویل و همکاران (2019)، زبان انگیزه دهنده میفیلد و همکاران (1995)، اشتیاق شغلی اسکافیلی و همکاران (2006) بود. روایی این پرسشنامه ها توسط 10 نفر از صاحب‌نظران و اساتید مدیریت ورزشی موردبررسی ود تأیید قرار گرفت. به‌منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها یک مطالعه مقدماتی در بین کارکنان ادارات ورزش گلستان و سمنان انجام گرفت و نتایج آلفای کرونباخ نشان داد که پرسشنامه ها از پایایی قابل قبولی برخوردارند. برای بررسی فرضیه‌های تحقیق از معادلات ساختاری استفاده گردید. در پژوهش حاضر از نرم‌افزارهای اس پی اس اس نسخه 25 و اسمارت پی ال اس 3 استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل مدل پژوهش تحقیق نشان داد سبک رهبری تحول‌گرا بر زبان انگیزه دهنده تأثیر مثبت و معناداری دارد، اما رهبری خدمتگزار بر زبان انگیزه دهنده تأثیر معناداری نشان نداد. رهبری تحول‌گرا، خدمت‌گزار و زبان انگیزه دهنده بر اشتیاق شغلی تأثیر معناداری دارد. اشتیاق شغلی و رهبری خدمت‌گزار نیز بر رفتار شهروندی تأثیر مثبت و معناداری دارد اما تأثیر رهبری تحول‌گرا بر رفتار شهروندی تأیید نشد. زبان انگیزه دهنده نقش میانجی در رابطه بین رهبری تحول‌گرا و اشتیاق شغلی دارد و نقش میانجی زبان انگیزه دهنده در رابطه بین رهبری خدمتگزار و اشتیاق شغلی مورد تأیید قرار نگرفت. اشتیاق شغلی نقش میانجی در رابطه بین رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی دارد اما همین متغیر در رابطه بین رهبری تحول‌گرا و رفتار شهروندی به‌عنوان میانجی تأیید نشد؛ بنابراین با توجه به تأثیر مثبت سبک‌های رهبری بر زبان انگیزه دهنده، اشتیاق شغلی و رفتار شهروندی، مدیران باید با توجه به انواع مختلف سبک‌های رهبری، روش مناسب رهبری را انتخاب نمایند همچنین با استفاده از زبان انگیزه دهنده، اقدام به ایجاد و توسعه اشتیاق شغلی در کارکنان نموده و درنهایت موجب توسعه رفتارهای فرا نقشی کارکنان در سازمان شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدی: سبک‌های رهبری #رفتار شهروندی سازمانی #اشتیاق شغلی #زبان انگیزه دهنده #سازمان‌های ورزشی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)