پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حمید محمدآبادی [پدیدآور اصلی]، محمود رحیمی[استاد راهنما]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمت گزار با اعتماد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی اشتیاق شغلی کارکنان شعب بانک ملی شهرستان نیشابور است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شعب بانک ملی شهرستان نیشابور می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده متناسب با جامعه آماری اتخاذ شده و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است حجم نمونه حداقل به تعداد 20 نفر رهبر (مدیران بانک) و 80 نفر کارکنان بدست آمده است. دو گروه به پرسشنامه‌های استفاده شده پاسخ داده‌اند. گروه اول که پرسشنامه رهبری خدمتگزار به تعداد 20 برگ بین معاونین و رؤسای شعب بانک ملی شهر نیشابور توزیع شد که همه 20 پرسشنامه بعد از تکمیل عودت داده شد و گروه دوم که به پرسشنامه های اشتیاق شغلی و اعتماد پاسخ داده اند. که 80 پرسشنامه در بین آن‌ها توزیع شد و تمام آن‌ها، پرسش‌نامه ها را بعد از تکمیل عودت دادند. پرسشنامه رهبری خدمتگزار عبارت است از نمره ای که فرد از طریق پاسخگویی به پرسشنامه 24 سوالی رهبری خدمتگزار تیلور با هدف ارزیابی سبک رهبری خدمتگزار در رهبران از ابعاد مختلف (عشق اجتماعی، نوع دوستی، بینش و توانمند سازی) کسب می کند. همچنین پرسشنامه اعتماد سازمانی عبارت است از نمره ای که فرد از طریق پاسخگویی به پرسشنامه 49 سوالی اعتماد سازمانی الونن و دیگران (2008)کسب می کند. پرسشنامه اشتیاق شغلی عبارت است از نمره ای که فرد از طریق پاسخگویی به پرسشنامه 17 سوالی اشتیاق شغلی سالوناوا و شوفلی (2001) کسب می کند. منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقاٌ متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد از آنجایی که پرسشنامه های استفاده شده در این تحقیق، پرسشنامه‌های معتبر می‌باشند که به تایید پژوهشگران و استاد راهنما رسیده است، پس اعتبار محتوای آن تایید می‌شود. چون آلفای کرونباخ مربوط به این مجموعه پرسش‌ها بزرگتر از 0.7 است بنابراین، این زیرآزمون پایایی و یا اعتبار لازم را دارد. پس از بررسی پایایی هرکدام از زیر آزمون‌ها می‌توان کل پرسشنامه را بررسی کرد و بر اساس واریانس کلی هر آزمون و واریانس کل پرسشنامه آلفای کرونباخ مربوط کل پرسشنامه را بدست آورد که این ضریب برای پرسشنامه رهبری خدمتگزار، اشتیاق شغلی و اعتماد سازمانی به ترتیب 0.736، 0.935 و 0.823 محاسبه شده است. برای تجزیه وتحلیل داده‌های جمع‌آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص‌های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی‌های جمعیت‌ شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل جنسیت، سن، سابقه کار و میزان تحصیلات پرداخته شده و در آمار تحلیلی به منظور بررسی اثرات میان متغیرهای تحقیق و بررسی فرضیه‌های تحقیق از مدل معادلات ساختاری و همبستگی های کانونی با استفاده از نرم‌افزارSPSS 24 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بررسی سبک رهبری خدمتگزار بر مولفه‌های اعتماد سازمانی در شعب بانک ملی شهرستان نیشابور مشخص گردید سبک رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سبک رهبری خدمتگزار بر اشتیاق شغلی و نیز اشتیاق شغلی بر اعتماد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین در بررسی نقش بین رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی مشخص گردید که اشتیاق شغلی نقش میانجی دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رهبری خدمتگذار #اعتماد سازمانی #اشتیاق شغلی #بانک ملی نیشابور #معادلات ساختاری و همبستگی های کانونی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)