پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سهیل عباسیان [پدیدآور اصلی]، سعید حکمی نسب احمد آبادی[استاد راهنما]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به اهمیت رفتار سازمانی کارکنان و نقش مدیریت و رهبری بصیر در افزایش همراهی کارکنان در سازمان ، مدیران به خصوص نهادهای غیر دولتی باید الزاما با این پدیده نوپا دست و پنجه نرم کنند. رهبران بصیر افرادی هستند که در درجه اول از قدرت تجسم و آینده نگری نسبت به آینده برخوردارند. آنها باید از چنان هوش و ذکاوتی برخوردار باشند که با توجه به جوانب اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژیکی محیط بتوانند چشم اندازی صحیح و واقع گرا برای سازمان تدوین نمایند تا با تکیه بر این موضوع ، با ارتقا سطح اعتماد و نشاط سازمانی ، میزان توانمندی و تعهد کارکنان را افزایش یابد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر رهبری بصیر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری اعتماد و نشاط سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد : رهبری بصیر کانگر و کاننگو (1988) ، نشاط کارکنان کرولف (2007) ، اعتماد سازمانی الونن و همکاران (2008) و رفتار شهروندی سازمانی پدساکف (2000) استفاده شده است. جامعه آماری کارکنان شرکت نفت پاسارگاد که تعداد 890 نفر می باشد. پرسشنامه ها بین 400 نفر از آنها ، که بر فرمول دوم کوکران و با توجه به پراکندگی مناطق انتخاب شده بودند ، به صورت خوشه ای توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از Smart PLS متغیرهای تحقیق، آزمونهای تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر و نرم افزار حاصل از تحلیل، حاکی از تایید فرضیه اصلی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رهبری بصیر #رفتار شهروندی #نشاط سازمانی #اعتماد سازمانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)