پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محمد غلامی [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: آنچه امروزه در میان اهل فن به یقین مبدل گشته، نقش اساسی نیروی انسانی به عنوان گرداننده اصلی سازمان‌هاست. نیروی انسانی، به عنوان بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه و دارایی سازمان، می‌تواند مزایای بی‌شماری را برای سازمان، ایجاد نماید. یکی از مهمترین مباحث مطالعات سازمانی در دنیای متحول و متغیر کنونی، شناسایی عواملی است که در بروز رفتار شهروندی سازمانی تأثیرگذارند. با توجه به اهمیت رفتار شهروندی سازمانی و با در نظر گرفتن تأثیر معنویت و پیامدهای آن در نگرش‌ها و رفتار کارکنان و همچنین نتایج مثبت گوناگون رضایت شغلی و آثار قابل توجه آن بر بهره‌وری و رفتار شهروندی، هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان تأثیر معنویت در محیط کار بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل‌گر رضایت شغلی می‌باشد. این تحقیق، به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان آستان قدس رضوی شهر مشهد می‌باشد. بر اساس آمار و اطلاعات اخذ شده در زمان انجام تحقیق (پاییز و زمستان 1394) تعداد کل کارکنان، 1926 اعلام شد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، نهایتاً 244 پرسشنامه از میان آنها جمع‌آوری گردید. داده‌ها، به صورت میدانی و با استفاده از سه پرسشنامه تهیه شد و برای تحلیل آنها از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. روایی محتوا، با بهره‌گیری از نظرات استاد راهنما و تعدادی از خبرگان رشته مدیریت و روایی سازه با استمداد از تحلیل عاملی تأییدی، تأیید شد. پایایی تحقیق نیز با استفاده از ضریب پایایی (ضریب آلفای کرونباخ)، تأیید گردید. برای آزمون فرضیه‌ها از تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی (آزمون تعدیل‌گری کوهن و همکاران) استفاده شد. پس از آزمون فرضیه‌ها، در فرضیه اول (اثر معنویت در میحط کار بر رفتار شهروندی سازمانی)، ضریب مسیر 0.62 به دست آمد که در سطح خطای 0.05 تأیید شد. در فرضیه دوم (نقش تعدیل‌گر رضایت شغلی در ارتباط میان معنویت در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی)، ضریب بتا 0.350 به دست آمد که در سطح اطمینان 0.95 معنادار بود. همچنین نتایج بررسی‌ها، نشان داد که به طور کلی، اثر معنویت در محیط کار بر رفتار شهروندی، در گروه رضایت شغلی بالاتر، بیشتر است. با توجه به نتایج این تحقیق، سازمان‌ها باید به منظور ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی و افزایش تأثیر معنویت بر آن، به مباحث مربوط به رضایت شغلی کارکنان، عطف نظر نمایند. نکته شایان ذکر آنکه در لا‌به‌لای پژوهش حاضر، به نارسایی‌های تعبیر معنویت و رفتار شهروندی سازمانی اشاره شده و برخی مفاهیم مرتبط با حوزه معنویت و رفتار شهروندی سازمانی، با آموزه‌های دینی، مقایسه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معنویت در محیط کار #رفتار شهروندی سازمانی #رضایت شغلی #آستان قدس رضوی #مدیریت اسلامی #معنویت و رفتار شهروندی در اسلام

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)