پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مهدیه صالح [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش به بررسی نقش ابعاد سرمایه فکری در ارتقای چابکی سازمانی با میانجی گری تسهیم دانش پرداخته شده است؛که بدین منظور 4 فرضیه اصلی و 3فرضیه فرعی برای آن تدوین گردیده است. این تحقیق از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. در این تحقیق برای برآورد اندازه نمونه از جدول مورگان استفاده شده است، از تعداد 2200 نفر جامعه آماری کارکنان بانک صادرات استان اصفهان،327 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش جمع آوری داده ها با استفاده از سه پرسش نامه استاندارد، سرمایه فکری بونتیس(۱۹۹۹)، چابکی سازمانی ورلی و لاولر(۲۰۱۰) و تسهیم دانش نوناکا و تاکوچی(۱۹۹۵) بود. با به کارگیری روش آلفای کرونباخ پایایی داده های جمع آوری شده در این پژوهش مورد سنجش قرار گرفتپایایی کل پرسش نامه 0.925 به دست آمده لذا ابزار سنجش از پایایی قابل قبولی برخوردار بوده است. برای آزمون فرضیه ها از روش های آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی استفاده شده است. هم چنین از تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری برای آزمون تایید مدل پژوهش استفاده شده است. که برای انجام امور فوق نرم افزار SPSS و LISREL مورد استفاد قرار گرقته است. براساس نتایج بدست آمده، مشخص شد که برازش مدل در سطح مطلوبی بوده است و در نهایت نقش ابعاد سرمایه فکری در ارتقای چابکی سازمانی با میانجی گری تسهیم دانش تایید شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چابکی سازمانی #سرمایه فکری #تسهیم دانش #استراتژی قوی #طرح های سازگار #هویت و رهبری مشترک #قابلیت ارزش آفرینی #سرمایه انسانی #سرمایه ساختاری #سرمایه رابطه ای #ابعاد تسهیم دانش #کارکنان بانک صادرات استان اصفهان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)