پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
ساسان عبدالمحمدی پروین [پدیدآور اصلی]، سعید حکمی نسب احمد آبادی[استاد راهنما]
چکیده: هر شرکتی تلاش می کند تا نیازها و خواسته های مشتریان خود را بر آورده کرده و در نهایت رضایت آنان را جلب کند. برای دستیابی به این مهم و در نتیجه موفقیت در کسب و کار، لازم است تا شرکت، استراتژی کسب و کار را متناسب با زمان فعلی و با پیش بینی اتفاقات آینده تدوین کند و با توجه به تغییرات تکنولوژی و نیز رفتار مصرفی مصرف کنندگان، آن را بازنگری کند تا در کسب و کار خود موفق شود. از طرفی استراتژی واحدهای وظیفه ای خود را نیز بر اساس استراتژی کسب و کار تدوین و اجرا نماید تا در نهایت به اهداف سازمانی برسد. برای رسیدن به این اهداف، لازم است شرکت، کارکنان شایسته ای داشته باشد .برای داشتن کارکنان شایسته، شرکت نیازمند معیارهایی است تا کارکنان جدید را بر اساس آن جذب کند و نیز کارکنان فعلی را آموزش و توسعه دهد و مربیگری نماید؛ این معیارها، مدل شایستگی های کارکنان نام دارد. بنابراین شرکت برای اینکه بداند در مسیر درستی برای موفقیت کسب و کار قدم بر می دارد، باید به رابطه بین شایستگی های منابع انسانی با استراتژی های منابع انسانی و کسب و کار واقف شود . این تحقیق به بررسی رابطه شایستگی های منابع انسانی با استراتژی های کسب و کار و استراتژی های منابع انسانی در شرکت مهندسین مشاور آذرآب اندیش پرداخته است. جامعه آماری آن شرکت مهندسین مشاور آذر آب اندیش در اردبیل می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات میدانی- پیمایشی است و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. از نظر روش گردآوری داده ها روش مورد استفاده، روش توصیفی-تحلیلی و همبستگی می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده فرضیه اول تحقیق درباره رابطه شایستگی های منابع انسانی با استراتژی های کسب و کار مورد تأیید قرار گرفت،. فرضیه دوم در باره رابطه شایستگی های منابع انسانی با استراتژی های منابع انسانی رد شد، ولی فرضیه فرعی 5 در مورد رابطه استراتژی منابع انسانی از نوع سرباز وفادار با شایستگی های منابع انسانی و فرضیه فرعی 7 در مورد رابطه استراتژی منابع انسانی از نوع متخصص متعهد با شایستگی های منابع انسانی تأیید شدند. فرضیه سوم درباره رابطه استراتژی های منابع انسانی با شایستگی های منابع انسانی تأیید شد. شرکت مربوطه، از نتایج این تحقیق، می تواند به رابطه ی شایستگی های منابع انسانی خود با استراتژی های کسب و کار و منابع انسانی پی ببرد و در جهت هماهنگی هر چه بیشتر آن ها گام بردارد. بنابراین انتظار می رود شرکت مربوطه، بررسی کند که متولیان منابع انسانی، به چه میزانی این شایستگی ها را دارا می باشند. همچنین این مدل را با توجه به شرایط بومی و شرایط خود شرکت تغییر دهد و از آن به عنوان معیاری برای فعالیت های منابع انسانی استفاده نماید. بهتر است شرکت مربوطه زیرساخت های لازم برای کسب این شایستگی ها را فراهم نماید و به مدیریت منابع انسانی دیدگاهی استراتژیک داشته باشد و همه این فعالیت ها را بر اساس استراتژی کسب و کار شرکت انجام دهد .  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استراتژی های کسب وکار #شایستگی های منابع انسانی و استراتژی های منابع انسانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)