پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مصطفی تیموری [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: در قرن جدید، نیروی انسانی هر سازمان به‌عنوان مهم‌ترین و باارزش‌ترین سرمایه سازمانی شناخته می‌شود که نقش کلیدی دررسیدن به اهداف سازمانی و موفقیت سازمانی ایفا می‌کنند. با توجه به رویکردهای جدیدی که به مدیریت منابع انسانی شده است سبب شده است تا مدیران به بلوغ منابع انسانی توجه ویژه ای کنند زیرا همان‌طور که گفتیم منابع انسانی مهم‌ترین و ارزشمند ترین منبع یک سازمان است. یکی از مدل ها در حوزه منابع انسانی مدل بلوغ منابع انسانی است که این مدل نیز به‌منظور افزایش قابلیت های نیروی انسانی طراحی‌شده است. این مدل به سازمان‌ها کمک می کند که سطح بلوغ کارکنان خود را شناسایی نمایند و اولویت را برای کارهای مهم‌تر قرار دهند. هدف این پژوهش، بررسی نقش پایداری منابع انسانی بر بلوغ منابع انسانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی و سرمایه انگیزشی در بین کارکنان راه‌آهن شمال شرق ایران می‌باشد.بدین منظور از پرسش‌نامه‌های پایداری منابع انسانی (آیباغی و همکاران، 2017 )، بلوغ منابع انسانی (موسی خانی و همکاران،1388)، سرمایه اجتماعی (ناهپیت و گوشال ، 1998 )، سرمایه انگیزشی محقق ساخته برای جمع‌آوری داده ها استفاده‌شده است. برای جمع‌آوری داده ها استفاده‌شده است. برای این منظور داده‌های موردنیاز از نمونه 307 نفری کارکنان راه‌آهن شمال شرق جمع‌آوری‌شده است. روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی و پایایی آن‌ها نیز بر اساس روش آلفای کرونباخ محاسبه و تائید شده است. تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری از طریق نرم‌افزارpls smart صورت پذیرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که پایداری منابع انسانی تأثیر قابل‌توجهی بر بلوغ منابع انسانی دارد و سرمایه اجتماعی و سرمایه انگیزشی نیز دراین‌ارتباط نقش میانجی دارند. در پایان نیز پیشنهادانی ارائه گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پایداری منابع انسانی #سرمایه اجتماعی #سرمایه انگیزشی #بلوغ منابع انسانی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)